Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: NPJR-2021/10007
  • Ieviešanas laiks: 10/2021 – 05/2022  (Covid-19 ietekmē pagarināts līdz 31.12.2022.)
  • Projekta mērķis: veicināt novatorisku praksi un nodrošināt pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas par digitālajiem rīkiem un to izmantošanu mācību procesā
logo

Finansējuma piešķīrējs: Nordplus programma

Piešķirtais finansējums: 11250,00Eur

Projekta vadošais partneris: Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"

Sadarbības partneri: Tallinn Kelmiküla Kindergarten (Igaunija), Kiæråsen Kindergarten (Norvēģija)

Projekta mērķgrupa: pirmsskolas pedagogi

Projekta aktivitātes: mobilitātes starp partneriem, kas veicinās dalībnieku, viņu pārstāvēto institūciju, kā arī ieinteresēto institūciju attīstību

  1. Plānoto mobilitāšu braucienu organizēšana un īstenošana – aktīva līdzdalība aktivitātēs saskaņā ar uzņemošā partnera izstrādāto darba kārtību
  2. Mobilitāšu pēcpasākumu nodrošināšana – novērtēšana un saturiskās atskaites sagatavošana;
  3. Informācijas par projektu prezentēšana un izplatīšana

Mobilitāšu dalībnieku aktīva dalība plānotajās aktivitātēs un zināšanu un pieredzes uzkrāšana par dažādu digitālo rīku (īpaši algoritmisko domāšanu attīstošu) izmantošanas iespējām mācību procesā. Dalībniekiem ir skaidrs redzējums par to, kas esošā mācību procesa plānošanā un īstenošanā jāuzlabo, lai digitālo rīku (iestādē jau esošo un jauno) izmantošana būtu jēgpilna un vērsta uz izglītojamo transversālu prasmju attīstību. Gūtā pieredze un zināšanas tiek apkopotas gala atskaitē.

Projekta koordinators:

Agris Dobrovoļskis

Projekta koordinators
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona PII “Kamenīte”:

Indra Buse, e-pasts indra.buse@jelgavasnovads.lv