Projekta Nr. LL-00055

Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2024. –31.01.2026.

Projekta mērķis: veicināt ciešākas saiknes starp Latvijā un Lietuvā dzīvojošām kopienām un iedzīvotājiem, veicinot efektīvu komunikāciju.

Foto

Projektu atbalstošā programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta kopējais finansējums:

EUR 281 176 (t.sk. ERAF finansējums 224 940,80 EUR), no kura Jelgavas novada pašvaldības kopējais finansējums – 30 584,50 EUR (t.sk. ERAF finansējums  24 467,60 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 3 058,45 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 3 058,45 EUR).

Projekta vadošais partneris: Jonišķu rajona Žagares ģimnāzija (Lietuva)

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība, Augstkalnes pamatskola, Auces vidusskola (Latvija), Jonišķu pamatskola “Saule”, Jonišķu Mato Slančiausko proģimnāzija, Jonišķu rajona pamatskola un Skaistgirio ģimnāzija (Lietuva).

Projekta kopsavilkums:

Projekta partneri kopīgi risinās komunikācijas un sadarbības trūkuma problēmu starp Lietuvas un Latvijas pierobežas kopienām. Lai satuvinātu šīs kopienas un cilvēkus, projektā tiks organizēti viegli apgūstami latviešu – lietuviešu valodas kursi, sagatavots bilingvāls īss, ilustrēts buklets ar vienkāršiem un interesantiem mācību materiāliem. No Jelgavas novada pašvaldības projektā iesaistījusies Elejas vidusskola. Abu valstu skolu speciālisti kopīgi izstrādās latviešu-lietuviešu valodas kursu, tiks organizētas vasaras akadēmijas jauniešiem, vasaras nometnes bērniem un valodu nodarbības skolu audzēkņiem.

Piedaloties izstrādātājā neformālās izglītības kursā, dalībnieki apgūs prasmes efektīvi sazināties, tiks mazināta valodu barjera, veicinātas ciešākas saites un uzlabota kultūras izpratne starp dažādām kaimiņvalstu kopienām.

Projekta nosaukums angļu valodā: Language – a key for understanding your neighbor

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/lingokey/

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Projekta koordinators: Kristīne Kūlīte, Starptautisko projektu vadītāja

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.