Jelgavas novada pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. un 82.punktu, paziņo, ka 2023.gada 27.septembrī Jelgavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.21/2023) “Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Piparu iela 2, Iecēni, Cenu pag.)”.  

Publiskā apspriešana notiks no 2023.gada 16.oktobra līdz 2023.gada 13.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 1.novembrī plkst. 17.00.  Sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes sarunu rīku MS Teams. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 16:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIyZDA5ZWMtZDgzNC00MWNiLWIxYjktODQ4NDQ0NzgxMjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4789abb-4f35-4f1c-bc86-c749ab4b4474%22%2c%22Oid%22%3a%22d10206d0-99d6-4dce-a209-df7b7951cec8%22%7d;

Sanāksmes ID: 365 557 627 258; Ieejas kods: 9TrFxK

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakcijas dokumentiem var iepazīties:

Izdrukas veidā:

  • Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldē (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018), darba laikā;

Elektroniskā veidā:

  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26224;
  • Ozolnieku pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018).

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu ir pieejams Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē zem sadaļas Plānošanas dokumenti à Lokālplānojumi à Publiskā apspriešana (https://www.jelgavasnovads.lv/lv/publiska-apspriesana-1).

 Rakstiski priekšlikumi par lokālplānojuma redakciju iesniedzami līdz 2023.gada 13.novembrim (ieskaitot):

  • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numur,  adrese, kontaktinformācija);
  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis

 

Personas, kurām rodas jautājumi par publiskajai apspriešanai nodoto lokālplānojuma redakciju, aicinām vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas Kristas Tumovas (e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv; mob.22334212), iepriekš piesakot apmeklējuma vizīti.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par lokālplānojuma turpmāko izstrādes procesu vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. un 82.punktu, paziņo, ka 2023.gada 28.jūnijā Jelgavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (protokols Nr.15/2023) “Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Kalniņi, Brankas, Cenu pag.)”.  

Publiskā apspriešana notiks no 2023.gada 12.jūlija līdz 2023.gada 8.augustam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 1.augustā plkst. 17.00.  Sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes sarunu rīku MS Teams. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 16:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRlZTRhZTQtYmE1MS00MzkyLThhMmItYzEzZGQ3MTkxMGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4789abb-4f35-4f1c-bc86-c749ab4b4474%22%2c%22Oid%22%3a%22d10206d0-99d6-4dce-a209-df7b7951cec8%22%7d; sapulces ID: 323 760 478 732; ieejas kods: 2wAXu6.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakcijas dokumentiem var iepazīties:

Izdrukas veidā:

  • Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldē (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018), darba laikā;

Elektroniskā veidā:

  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25924;
  • Ozolnieku pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018).

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu ir pieejams Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē zem sadaļas Plānošanas dokumenti/Jelgavas novads/Lokālplānojumi/Publiskā apspriešana.

 Rakstiski priekšlikumi par lokālplānojuma redakciju iesniedzami līdz 2023.gada 8.augustam (ieskaitot):

  • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numur,  adrese, kontaktinformācija);
  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis

Personas, kurām rodas jautājumi par publiskajai apspriešanai nodoto lokālplānojuma redakciju, aicinām vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas Kristas Tumovas (e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv; mob.22334212), iepriekš piesakot apmeklējuma vizīti.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par lokālplānojuma turpmāko izstrādes procesu vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv