Jelgavas novada dome 2023.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu Nr.9 (protokols Nr.28/2023) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54110010201 (Stūri, Kalnciems, Kalnciema pagasts).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010201 (detālplānojuma teritorija) sadale, pārplānošana un vienota ceļu, inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām, lai varētu attīstīt savrupmāju dzīvojamo apbūvi.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas telpiskās attīstības plānotāja Agnese Zeltiņa (tālr.29428602).

Informācija par detālplānojuma izstrādi pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29028.

Jelgavas novada dome 2023.gada 29.novembrī pieņēma lēmumu Nr.16 (protokols Nr.25/2023) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660011399 (“Pūpoliņi”, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660011399 sadale, pārplānošana un vienota ceļu, inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajās teritorijās, savrupmāju dzīvojamās apbūves attīstībai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas telpiskās attīstības plānotāja Agnese Zeltiņa (tālr.29428602).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28819.

Jelgavas novada dome 2023.gada 30.augustā pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr.19/2023) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54440050269 (“Mežāres”, Iecēni, Cenu pagasts).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440050269 (detālplānojuma teritorija) sadale, pārplānošana un vienota ceļu, inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām, lai varētu attīstīt savrupmāju dzīvojamo apbūvi.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas telpiskās attīstības plānotāja: Agnesi Zeltiņu (tālr.29428602, e-pasts agnese.zeltina@jelgavasnovads.lv)

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28242

Jelgavas novada dome 2023.gada 30.augustā pieņēma lēmumu Nr.11 (protokols Nr.19/2023) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54820020762 (Lielsvētes iela 5A, Svēte, Svētes pagasts).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020762 (detālplānojuma teritorija) sadale, pārplānošana un vienota ceļu, inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām, lai varētu attīstīt savrupmāju dzīvojamo apbūvi

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas telpiskās attīstības plānotāja: Agnesi Zeltiņu (tālr.29428602, e-pasts agnese.zeltina@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28240

Jelgavas novada dome 2023.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr.5) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54440070413, 54440070414, 54440070415, 54440070416, kas reģistrētas nekustamā īpašuma “Diženieki” sastāvā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – mērķis ir zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54440070413, 54440070414, 54440070415, 54440070416 (detālplānojuma teritorija) sadale, pārplānošana un vienota ceļu, inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām, lai varētu attīstīt dzīvojamo apbūvi un nodrošināt mājokļa funkcijas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26681

Jelgavas novada dome 2022.gada 28.septembrī pieņēma lēmumu Nr.9 (protokols Nr.35/2022) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54860130338 (Rožmalas, Vītoliņi, Valgundes pag.), 54860130151 (Sīpoli, Vītoliņi, Valgundes pag.), 54860130339 (Medņi, Vītoliņi, Valgundes pag.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54860130338, 54860130151, 54860130339 (detālplānojuma teritorija) sadale savrupmāju būvniecības attīstībai, kā arī vienota ceļu un inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25308

Jelgavas novada dome 2022.gada 5.janvārī pieņēma lēmumu Nr.15 (prototokols Nr.2) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Mežvidi”, Elejā, Elejas pagastā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060330 sadale, paredzot savrupmāju apbūvi, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā:https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22769