Jelgavas novada dome 2023.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr.9 (protokols Nr.8/2023) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54440050483 (Jaunkalniņi, Brankas, Cenu pag.).


Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440050483 (detālplānojuma teritorija) sadale, pārplānošana un vienota ceļu, inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām, lai varētu attīstīt savrupmāju dzīvojamo apbūvi.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26994

Jelgavas novada dome 2023.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr.5) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54440070413, 54440070414, 54440070415, 54440070416, kas reģistrētas nekustamā īpašuma “Diženieki” sastāvā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – mērķis ir zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54440070413, 54440070414, 54440070415, 54440070416 (detālplānojuma teritorija) sadale, pārplānošana un vienota ceļu, inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām, lai varētu attīstīt dzīvojamo apbūvi un nodrošināt mājokļa funkcijas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26681

Jelgavas novada dome 2022.gada 28.septembrī pieņēma lēmumu Nr.9 (protokols Nr.35/2022) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54860130338 (Rožmalas, Vītoliņi, Valgundes pag.), 54860130151 (Sīpoli, Vītoliņi, Valgundes pag.), 54860130339 (Medņi, Vītoliņi, Valgundes pag.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54860130338, 54860130151, 54860130339 (detālplānojuma teritorija) sadale savrupmāju būvniecības attīstībai, kā arī vienota ceļu un inženiertīklu kopuma, sarkano līniju koridora izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25308

Jelgavas novada dome 2022.gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.4 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Celtnieku ielā 11B, Ānē, Cenu pagastā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienību robežu pārplānošana un sadale, paredzot savrupmāju un rindu māju apbūvi, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas, nodrošinot piekļuvi katrai zemes vienībai. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23968 

Jelgavas novada dome 2022.gada 5.janvārī pieņēma lēmumu Nr.15 (prototokols Nr.2) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Mežvidi”, Elejā, Elejas pagastā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060330 sadale, paredzot savrupmāju apbūvi, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā:https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22769 

Ozolnieku novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr.18) atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 54440060261, 54440060313, 54440060297 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54440060261 (2,47 ha platībā), 54440060313 (2,1 ha platībā) un 54440060297 (2,6 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā:https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18926.