Jelgavas novada dome 2023.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.15 (protokols Nr.21/2023) atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 54440020305, 54440020304, 54440020134.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un precizēt spēkā esošajā Ozolnieku novada teritorijas plānojumā 2020 lokālplānojuma teritorijai noteikto applūstošās teritorijas (ar applūšanas varbūtību 10%) robežu, detalizējot teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības savrupmāju apbūves attīstībai lokālplānojuma teritorijā, lai pilnvērtīgi varētu īstenot ierosinātāja attīstības ieceri, attīstot mūsdienīgu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīves vidi Jelgavas novada iedzīvotājiem.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Krista Tumova (tālr.22334212, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv).

Informācija par lokālplānojuma izstrādi ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28408.