Paziņojums par detālplānojuma "Detālplānojums "Dižozoliņi", Ozolnieki" apstiprināšanu

Ozolnieku novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13., protokols Nr. 15 "Lēmums par detālplānojuma Dižozoliņi apstiprināšanu".
Paziņojums Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 54440020038  “Vecgulbji”, Cena, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Ozolnieku novada dome 2021. gada 29. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.7 (protokols Nr.12) uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 54440020038  “Vecgulbji”, Cena, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, un apstiprināt darba uzdevumu Nr. D-2021-2 detālplānojuma izstrādei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detālplānojuma teritorijas shematisks attēlojums un funkcionālais zonējums

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440020038 (3.7 ha platībā), sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2020 (apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 2020.gada 12.marta lēmumu Nr.3 (protokols Nr.5)) un saistošajiem noteikumiem Nr.5/2020 “Saistošie noteikumi Nr.5/2020 “Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54440020038 (platība 3.7 ha) atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1) un detālplānojuma izstrāde nav pretrunā ar plānošanas dokumentiem. Zemes vienības minimālais dalījums – 1000 m2, ja zemes vienībai nav pieslēgums pie centrālā ūdens vai kanalizācijas tīkliem, 800 m2, ja zemes vienībai ir pieslēgums pie centrālā ūdens vai kanalizācijas tīkliem, dvīņu mājām 400m2.

Saskaņā ar darba uzdevumu, detālplānojums jāizstrādā 2 gadu laikā un izstrādātājam ir jāorganizē detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietniece attīstības jautājumos Inese Baumane (e-pasts inese.baumane@ozolnieki.lv, tel. +371 26516231).

Ozolnieku novada dome 2021.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokols Nr.8) “Par detālplānojuma “Dižozoliņi”, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  

Publiskā apspriešana notiks no 12.04.2021. līdz 09.05.2021.  

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.17.00. Sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes sarunu rīku. Dalībai sanāksmē var pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi inese.baumane@ozolnieki.lv. Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises. Uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sanāksmei.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660011316 (2.04 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un projektu daļā  (Skolas iela 10, Ozolnieki), pašvaldības darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības interneta vietnē www.ozolnieki.lv sadaļā Pārvalde/Plānošanas dokumenti/Detālplānojumi/sākot no 12.04.2021. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Priekšlikumus vai iebildumus rakstiski lūdzam iesniegt līdz 09.05.2021. Ozolnieku novada pašvaldībai Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē kancelejā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: ozolnieki@ozolnieki.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

 Detālplānojuma projekts:

Ozolnieku novada dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu Nr.23 (protokols Nr.8) “Par detālplānojuma “Dīķmales” Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 19.04.2021. līdz 19.05.2021.  

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 6.maijā plkst.17.00 Zoom platformā vai citā tiešsaistes saziņas rīkā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības 1,9518 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54440070166  sadale, paredzot savrupmāju apbūvi,  inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.  

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un projektu daļā  (Skolas iela 10, Ozolnieki), pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku, izmantojot e-pasta adresi: krista.tumova@ozolnieki.lv vai tālruni +371 22334212.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības interneta vietnē www.ozolnieki.lv sadaļā Pārvalde/Plānošanas dokumenti/Detālplānojumi/ sākot no 19.04.2021. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv 

Priekšlikumus vai iebildumus rakstiski lūdzam iesniegt līdz 19.05.2021. Ozolnieku novada pašvaldībai Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, nosūtot tos pa pastu. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: ozolnieki@ozolnieki.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).