Elejas pagasta bibliotēkas vadītāja.
Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu lauku bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji