Vilces pamatskolas direktore
Atzinības raksts par ilggadēju un mērķtiecīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji