Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles saimniecības pārzinis.
Atzinības raksts par profesionālu ieguldījumu darba pienākumu veikšanā.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji