Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas skolotāja.
Atzinības raksts par lielo ieguldījumu novada pieaugušo izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji