Projekti
2022. gadā Erasmus+ jaunatnes projektiem pieejami teju 5 milj. eiro un jaunas iespējas

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2022. gada programmas “Erasmus+“ projektu konkursus. 2022. gada ietvaros jaunatnes jomas pārstāvjiem (nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un neformālām jauniešu grupām) programmā “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai būs pieejami teju 5 milj. eiro. 2022. gadā programmā pieejama jauna aktivitāte – DiscoverEU iekļaušanas projekti.

2022. gadā programmas “Erasmus+” ietvaros ir iekļauts jauns projekta veids – “DiscoverEU iekļaušanas aktivitātes”, kas piedāvā 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kas pēc pašu iniciatīvas nepieteiktos dalībai projektā, gūt īslaicīgu individuālu vai grupu pieredzi, ceļojot pa Eiropu, gūstot jaunu pieredzi un uzlabojot savas kompetences, izzinot Eiropu, veicinot saikni un starpkultūru dialogu starp jauniešiem ar sev uzticamas organizācijas atbalstu.

Jaunumi ieviesti arī sadarbības partnerības projektos, nosakot vienkāršāku pieteikšanos finansējumam, izvēloties starp savam projektam atbilstošāko summu 125 000, 150 000 vai 400 000 eiro, ievērojot izmaksu efektivitātes, samērīguma, līdzfinansējuma un lietderības principu.

2022. gada “Erasmus+” jaunatnes projektu konkursi

Programmas “Erasmus+” ietvaros 2022. gadā organizācijas un jaunieši varēs kopumā īstenot šādus projektus:

 • Jauniešu apmaiņas;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāti;
 • Jauniešu līdzdalības aktivitātes;
 • DiscoverEU iekļaušanas aktivitātes;
 • Sadarbības partnerības;
 • Maza mēroga partnerības.

Projektu iesniedzēji var pieteikties vai nu projektam vai arī “Erasmus+” jaunatnes jomas akreditācijai, kas dod iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt finansējumu mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņai un jaunatnes darbinieku mobilitātei). Jāatzīmē, ka Erasmus+ akreditācijai var pieteikties tikai līdz 31.12.2021, lai varētu pieprasīt finansējumu aktivitātēm jau 23.02.2021 konkursā. Plašāka informācija par “Erasmus+” jaunatnes jomas akreditāciju.

2022.gadā JSPA organizēs 3 projektu konkursus, kā arī būs iespēja pieteikties centralizēti organizētiem projektu konkursiem, par kuriem plašāka informācija skatāma www.jaunatne.gov.lv Pretendentu pieteikšanās JSPA organizētiem projektu konkursiem tiks pieņemta līdz:

 • 23.februāra plkst. 13:00 pēc vietējā laika, kurā varēs iesniegt mobilitātes, jauniešu līdzdalības, kā arī akreditētās organizācijas ikgadējā finansējuma pieprasījumu.
 • 23.marta plkst. 13:00 pēc vietējā laika, kurā varēs iesniegt sadarbības partnerības  un maza mēroga partnerības projektus.
 • 4.oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika, kurā varēs iesniegt mobilitātes, jauniešu līdzdalības, sadarbības partnerības  un maza mēroga partnerības projektus, kā arī DiscoverEU iekļaušanas projektus.

Projektus var iesniegt nevalstiskās organizācijas, NVO, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas, sociālie uzņēmumi, kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā.

Finansējums

Pirmajā projektu konkursā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 2 548 274.55 euro:

 • 1.pamatdarbības “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” (iesniegšana līdz 23.02.2021)
  • mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti) 759 610.95 euro;
  • jaunatnes līdzdalības projektiem 246 727 euro;
  • “Erasmus+” akreditācijas finansējuma pieprasījumiem 651 095.10 euro.
 • 2.pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” (iesniegšana līdz 23.03.2021)
  • sadarbības partnerības projektiem 719 066.50 euro;
  • maza mēroga partnerības projektiem 171 775.00 euro.

Projektu pieteikšana un informatīvi pasākumi par projektu iesniegšanu

Visi, kas vēlas īstenot programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektus, projekta pieteikumu un arī ikgadējo finansējuma pieprasījumu var iesniegt elektroniski vienotajā Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss platformā.

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem, JSPA 2022.gada sākumā organizēs informatīvos seminārus par programmas “Erasmus+” projektiem:

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Programmas prioritātes

Programmā “Erasmus+” 2022. gadā ir izvirzītas četras prioritātes – iekļaušana un dažādība, digitālā transformācija, vides ilgtspējas un klimata jautājumi, kā arī līdzdalība demokrātiskajā dzīvē.

Papildus JSPA ir izvirzījusi nacionāla mēroga prioritātes:

 • maza mēroga partnerībām - stiprināt iekļaušanas organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp jauniešiem ar ierobežotām iespējām, jauniešiem no sociālā riska grupām un aktīviem jauniešiem;
 • sadarbības partnerībām - paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās iemaņas, īpaši digitālajā un mobilajā jaunatnes darbā, kā arī stiprināt savstarpējo sadarbību un labās prakses apmaiņu un starpnozaru sadarbību.

Par “Erasmus+” jaunatnes programmu

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” jaunais periods ilgst no 2021. –  2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+:Jaunatne darbībā” posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+” ir iespējams īstenot projektus 2. pamatdarbībās - “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” un “Partnerības sadarbībai”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmuspluss.lv.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Informāciju sagatavoja:
Līga Mūrniece
JSPA Komunikācijas daļas vadītāja
e-pasts: liga.murniece@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356257