Iedzīvotājiem Novada ziņas
kanalizācija

Kopš janvāra, kad spēkā stājās grozījumi saistošajos noteikumos “Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”,  11 Jelgavas novada mājsaimniecības jau ir pieteikušās izbūves izmaksu segšanai 100% apmērā. Kopumā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas izveidei pašvaldības SIA "Jelgavas novada KU" izsniedzis 121 tehniskos noteikumus, noslēgti 102 līgumi par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

Aicinām iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdztekus atgādinām, ka nepieciešamības gadījumā iespējams pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam.

Līdzfinansējums 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 eiro no kopējām izmaksām,  tiek piešķirts, ja pa ielu vai ceļu gar nekustamo īpašumu izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads, vai tas atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam un tā izbūve ir tehniski, tiesiski un ekonomiski pamatota, kā arī, ja pieslēguma izmaksas neietver ēkas iekšējās kanalizācijas izbūves un lietus ūdens kanalizācijas novadīšanas izmaksas.

Līdzfinansējumu tiesīgs saņemt iesniedzējs, kurš pabeidzis pieslēguma izbūvi un kura izbūvētā pieslēguma izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē, kā arī ir noslēgts līgums ar SIA “Jelgavas novada KU” par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja pieslēgums izbūvēts ne agrāk kā 2020. gada 1.oktobrī.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iedzīvotājam pēc pieslēguma izbūves jāiesniedz pašvaldībā iesniegums un veikto maksājumu apliecinoši dokumenti. 

Savukārt līdzfinansējumu 100% apmērā var saņemt, ja iesniedzējs savu dzīvesvietu deklarējis īpašumā, kuram plānots pieslēgums, un uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādam no kritērijiem:

  • iesniedzēja mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss,
  • iesniedzējam ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss,
  • iesniedzējs ir persona, kurai piešķirta I invaliditātes grupa vai kurai ir nepilngadīgs bērns, kuram piešķirta invaliditāte, vai kuras laulātais, pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona ir persona ar I invaliditātes grupu, un šīs personas ir deklarētas nekustamajā īpašumā,
  • iesniedzējs ir persona, kurai piešķirta vecuma pensija un kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu, un kura ir vienīgā īpašumā deklarētā persona,
  • iesniedzējs ir politiski represēta persona vai viņas laulātais,
  • iesniedzējs ir daudzbērnu ģimenes loceklis un vismaz trīs ģimenes bērni ir deklarēti nekustamajā īpašumā, kuram plānots pieslēgums.

Lai pieteiktos izbūves izmaksu segšanai 100% apmērā, iedzīvotājus, kuri atbilst kādam no iepriekš nosauktajiem kritērijiem, lūdzam pašvaldībā vērsties ar iesniegumu par vēlmi dzīvojamo māju pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Saistošie noteikumi Nr. 26 “Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kuri nosaka Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldības administratīvajā teritorijā, un iesniegumu veidlapas pieejamas tīmekļa vietnes  www.jelgavasnovads.lv sadaļā Pašvaldība – Normatīvie akti - Saistošie noteikumi. Dokumentus var iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldībā klientu apkalpošanas centros, sūtot pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv.