Novada ziņas Atbalsts

Šogad aprit 37 gadi kopš Ukrainā notika Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) avārija, kuras seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās aptuveni 800 tūkstoši cilvēku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas un citām valstīm. Jelgavas novada pašvaldība 25. aprīlī plkst. 14:00 (reģistrācija no plkst. 13:30) Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37 uz atceres pasākumu aicina Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus.

Pēc Jelgavas novada Labklājības pārvaldes rīcībā esošiem datiem, novadā dzīvo 38 Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Ar tiem, kuri jau iepriekšējos gados ir piedalījušies atceres pasākumos un atstājuši savus kontaktus, sazināsies Sociālā dienesta darbinieki. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Sarmītei Strodei pa tālr. 26110405.

Pasākumā klātesošos uzrunās Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas vadība, kā arī biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks. Paredzēti muzikāli priekšnesumi un kopbildes uzņemšana.

Atgādinām, ka Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki no Jelgavas novada var pieteikties ikgadējam pabalstam veselības uzlabošanas izdevumu segšanai 50 eiro apmērā. Lai to saņemtu, personai ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas novada Labklājības pārvaldē. Iesnieguma veidlapa pabalsta piešķiršanai pieejama Labklājības pārvaldē un elektroniski – mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Sociālais atbalsts un veselība”.

Iesniegumā obligāti jānorāda kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, kā arī jāpievieno Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija. Labklājības pārvaldei adresētu iesniegumu var iesniegt elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: labklajiba@jelgavasnovads.lv vai dome@jelgavasnovads.lv, pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai klātienē jebkurā no Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pabalstu Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem izmaksā aprīļa mēnesī.