Projekti

Lai  nodrošinātu kvalitatīvu treniņu un sacensību norisi Ozolnieku sporta skolas audzēkņiem profesionālās ievirzes programmā-airēšanas slaloms- ELFLA projekta ietvaros tika iegādāts inventārs- 6 airēšanas slaloma laivas un 6 airēšanas slaloma airi.

Airēšanas slaloms ir nedaudz ekstrēms sporta veids uz ūdens – airēšanas sporta disciplīna, kurā sportistam kajakā vai kanoe laivā ir jāveic straujūdens trase, pareizā secībā pa vai pret straumi izbraucot trasē izvietotos vārtus.
Izglītības procesā tiek apgūti airēšanas slaloma tehnikas pamati, pilnveidotas jau iepriekš apgūtās kustību iemaņas, sacensību tiesāšanas, organizēšanas un patstāvīgas nodarbību vadīšanas iemaņas, kā arī iespēja pārstāvēt sporta skolu dažāda mēroga sacensībās.

Sporta skola ikvienam novada bērnam, sākot no 7 gadu vecuma piedāvā trenēties interešu izglītības programmā un profesionālās ievirzes programmā airēšanas slaloms https://www.ozolniekusportaskola.lv/programmas/airesanas-slaloms/ . Jāsaka, ka šī programma ir vienīgā šāda veida programma visa novada un blakus esošo novadu teritorijās.

Šobrīd skola praktiskās nodarbības airēšanas slalomā organizē Ozolnieku pagasta “Lejupes”. Nākotnē plānots attīstīt Airēšanas programmai nepieciešamo infrastruktūru Ozolnieku pagasta Eglaines ielā.

Projekta realizācijas laikā tika īstenots izvirzītais mērķis:

Veicināt veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, nodrošinot bērniem un jauniešiem Jelgavas novadā airēšanas slaloma sporta veida pieejamību un attīstību, tā sekmējot to vispusīgo fizisko audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastādīja 10 870 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 9 783 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums 1 087 EUR.

 Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000004 “Airēšanas slaloma laivu iegāde ūdens sporta aktivitāšu veicināšanai” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.