Projekti
Ānes PII “Saulīte” pieredze Erasmus+ projektā

Divus mēnešus Ānes pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” Erasmus + projekta ievaros ikdienas aktivitātēs līdzdarbojās divas studentes no Lietuvas Vītauta Lielā universitātes – Juste Jonkute un Monika Sukackaite. Speciālās pedagoģijas, logopēdijas studentēm tika nodrošināta iespēja asistēt logopēdam un ikdienā vērot pirmsskolas skolotāju, skolotāju palīgu, asistentu, atbalsta personāla (speciālā pedagoga, logopēda, izglītības psihologa) darbu, sadarbību ar bērniem, kolēģiem un vecākiem. Tāpat tika organizētas sarunas ar iestādes administrācijas komandu, kuru laikā tā dalījās pieredzē individuālo izglītības plānu izstrādē, bērnu diagnostikā un individuālo nodarbību organizēšanā.

Lietuvas Vītauta Lielā universitātes studente Juste atzīst: “Salīdzinājumā ar pieredzi, ko esmu guvusi Lietuvā, redzu lielu atšķirību pirmsskolas izglītības iestādes darbā un atbalsta sistēmā. Pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” ir plašs atbalsta personāls un ļoti labs materiāli tehniskais nodrošinājums, kā arī bagātīga metodiskā bāze, ko galvenokārt ir veidojušo paši pedagogi. Pirmo reizi vēroju, kā bērni mācās un rotaļājas āra vidē, savukārt ēdienreizes vasaras periodā ēd uz balkoniem. Ikdienā vērojot iestādes darbiniekus jaušams, ka visi darbinieki ir profesionāli, ikviens ļoti mīl savu darbu un sniedz savu ieguldījumu, lai bērni justos labi”.

Kā norāda PII "Saulīte" vadītāja Inese Jumīte, cilvēkresursi ir ļoti būtiski, lai efektīvi ieviestu pārmaiņas izglītības iestādē un vienlaikus nodrošinātu veiksmīgu iekļaujošās izglītības realizēšanu, un ir gandarīta, Ānes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” kolektīvs šo veiksmīgi realizē. Š.g. aprīlī projekta Skola 2030 ietvaros organizētā konferencē “Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai” I.Jumīte dalījās ar iestādes labās prakses piemēriem, kur arī uzsvēra, cik nozīmīgi ir būt vienotam kolektīvam un uzticēties kolēģiem, saskatīt, formulēt  un realizēt mērķus, kas visiem ir saprotami un katram zināma sava loma, dalīties savās emocijās, prast kopīgi pārvarēt dažādas nestandarta situācijas un strādāt, lai katrs pilnveidotu savu profesionalitāti.

Arī otra Lietuvas Vītauta Lielā universitātes studente Monika, daloties savos iespaidos, atzīst: "Lai arī attālums starp Lietuvu un Latviju nav liels, redzu ļoti lielas atšķirības atbalsta pasākumu nodrošināšanā. Jūtos iepriecināta redzot, cik nopietns darbs PII "Saulīte" tiek ieguldīts, lai nodrošinātu bērnam nepieciešamo atbalstu. Prakse ilga divus mēnešus, taču jau pirmās vizītes laikā sapratu, ka tā būs ļoti produktīva un noderīga. Ļoti augstu vērtēju to, ka mums tika nodrošināta iespēja iepazīties ar atbalsta iespējām, kāds tiek nodrošināts Jelgavas novadā arī ārpus šīs izglītības iestādes".

Viesojoties Ozolnieku vidusskolā, studentes uzzināja par individuālo pieeju, kāda tiek nodrošināta iestādē, lai bērni ar speciālām vajadzībām veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā. Iestādes izglītības psiholoģe Inga Pētersone sniedza plašu ieskatu tajā, kādu atbalstu bērni saņem pie speciālā pedagoga, logopēda, psihologa, kā mācību stundās tiek sniegti atbalsta pasākumi, izstrādāti individuāli mācību uzdevumi, darba lapas, atgādnes.

Ar īpaši emocionālu pacilājumu Juste un Monika dalās piedzīvotajā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Zīle", kur, tiekoties ar iestādes vadītāju Daivu Graudumu un Labklājības pārvaldes vadītāju Ievu Briģi, studentes ieguva plašu ieskatu par silto smilšu nodarbības metodi un uzzināja, cik būtiski silto smilšu nodarbības apmeklēt bērniem ar runas, miega, emocionāliem, mācīšanās, uzvedības traucējumiem, komunikācijas, adaptācijas, integrācijas grūtībām un funkcionāliem traucējumiem.

“Par silto smilšu terapiju es līdz šim neko nezināju. Tas bija fantastiski, ka tika piedāvāta iespēja praktiski darboties! Nodarbības laikā es varēju sakoncentrēties uz savām sajūtām, darbojoties ar smiltīm – ieklausīties, nomierināties. Studiju laikā esmu apguvusi daudz metodikas, kā atbalstīt bērnus ar dažādiem attīstības traucējumiem. Gūstot šo pieredzi, varu droši teikt, ka silto smilšu nodarbības būtu nepieciešams apmeklēt visiem bērniem gan Latvijā, gan Lietuvā. Nebijusi pieredze bija arī vērot, kā logopēds strādā ar logopēdiskajām zondēm, lai bērnam mehāniski tiktu uzstādīta skaņas izruna,"  savā pieredzē dalās Monika.

Arī  Juste stāsta, ka silto smilšu nodarbībā bija unikāla pieredze. Studente apņēmumises par šo terapiju meklēt vairāk informāciju, dalīties pieredzēs ar kolēģiem un rekomendēt ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Kā stāsta Juste, "kopumā pieredze, ko ieguvu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” bija ideāla, es ieguvu daudz noderīgu informāciju, plašu pieredzi un saņēmu pozitīvas emocijas". 

Savukārt PII "Saulīte" vadītāja Inese Jumīte uzsver, ka ir gandarīta, ka iestāde ir starp tām 40 Latvijas izglītības iestādēs, kas tika iekļautas dalībai Skola 2030 iekļaujošās izglītības profesionālajā kopienā “Skola katram bērnam” 2022./23.m.g. Tas pavērs iespēju iestādes kolektīvam paplašināt savas zināšanas, kā arī dalīties labās prakses piemēros.

Justes Jonkutes un Monikas Sukackaites prakses atskaiti no lietuviešu valodas tulkoja Gita Stagiša.