Projekti
Apstiprina aizņēmumu ņemšanu četru projektu izstrādei

Turpinot mērķtiecīgi īstenot sabalansētu Jelgavas novada pašvaldības iestāžu attīstību, domes deputāti lēmuši par aizņēmumu teju 145 000 EUR apmērā, lai līdz pavasarim varētu izstrādāt trīs iestāžu un viena vides objekta tehniskos projektus. Pēc tehnisko projektu izstrādēm, piesaistot dažādu projektu finanšu līdzekļus, paredzēts atjaunot Elejas parka estrādi, izveidot jaunu veselības un sociālo pakalpojuma centru Kalnciemā, kā arī pārbūvēt Kalnciema pagasta vidusskolu un uzlabot Līvbērzes kultūras nama tehnisko un vizuālo stāvokli. 

Izvērtējot būtiskākās budžeta investīcijas novada teritorijas attīstībā, Jelgavas novada pašvaldība šogad finansiāli paredzējusi līdzekļus dažādu tehnisko projektu izstrādei, tādējādi sekojot budžeta izdevumu plānam šajā gadā un uzsākot darbus pie nākamajiem projektiem, kas reāli dzīvē tiks īstenoti jau tuvākajā laikā. Saskaņā ar 22. februārī domes apstiprināto lēmumprojektu plānots, ka iestāžu un Elejas parka estrādes tehniskie projekti ar iecerētajām vīzijām un nepieciešamajiem darbiem realizēsies marta beigās un maija sākumā.

Būvprojekta iecere  “Elejas parka estrādes pārbūve, ekspozīciju zāles izbūve un teritorijas labiekārtošana” norit divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek izstrādātas iecerētās vīzijas jaunas izstāžu zāles būvniecībai, savukārt otrajā kārtā būvprojektam jāatspoguļo idejas pašreizējās estrādes atjaunošanai un tās teritorijas sakārtošanai. Jāteic, ka patlaban pašvaldība iesniegusi pieteikumu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam projektā – “Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana”. Šī projekta apstiprināšanas rezultātā, iecerēts parkā pretī estrādei, kur šobrīd atrodas skatītāju tribīnes, aiz tām izbūvēt jaunu, modernu izstāžu zāli. Tajā plānots, ka varētu noritēt dažādi semināri, nodarbības, meistarklases un izstāžu organizēšana. Telpās iecerēts arī izvietot interaktīvus multimedijus ar kuru palīdzību tiktu atainota Elejas muižas vēsture un “Tējas namiņa” restaurācijas process.

“Elejas  muižas ansamblis, plaša parka ieskauts, ir viens no nozīmīgākajiem Jelgavas novada kultūrvēstures objektiem. Pēdējos gados esam centušies muižas ansambli “noturēt” un saglabāt. Piesaistot projektu līdzekļus ir izdevies atjaunot daļēji parka žogu, izbūvēt parka pērli “Tējas namiņu”, ir arī piesaistīts kvalificēts arborists, kurš palīdzējs apzināt koku stāvokli parkā. Zināms, ka šogad tiks attīrīts un sakopts arī parka dīķis. Elejas parks ir svarīgs ne tikai kā kultūrvēsturisks objekts, tas vairākus gadus kalpo kā lieliska vieta, kur svinēt novada svētkus un bērnu svētkus. Cilvēku ieinteresētība par parku turpina arvien augt, tādēļ mēs nemitīgi meklējam iespējas caur dažādiem projektiem piesaistīt līdzekļus muižas ansambļa atjaunošanai. Tehniskā būvprojekta izstrāde estrādei un izstāžu telpām ir sen lolots un gaidīts mirklis. Ļoti ceram ka saņemsim apstiprinošu atbildi pieteiktajā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas projektā, lai realizētu parkā izstāžu paviljonu. Bet priekšā vēl liels darbs, lai atrastu nākamo projektu, kura ietvaros varētu atjaunot arī pašu estrādi, skatītāju tribīnes un estrādes deju laukumu,” stāsta Jelgavas novada Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Finansējuma piesaiste tehniskā projekta izstrādei jauna veselības un sociālā  pakalpojuma centra izveidei Kalnciemā ir rūpīgi plānota ideja jau divus gadus ar mērķi novadā arvien kvalitatīvāk attīstīt sociālo pakalpojumu jomu. Šobrīd Kalnciems ir iezīmēta kā vieta, kur sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu taps sociālo pakalpojumu centrs, kurā plānots iekārtot gan grupu dzīvokļus, gan dienas centru cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

“Vēlamies akcentu likt uz dienas centra pakalpojuma attīstīšanu pilngadīgām personām, jo realitātē jaunieši ar īpašām vajadzībām, kas, piemēram, absolvē internātskolu, nonāk ļoti ierobežotā iespēju lokā – bieži vien spiesti palikt mājās bez pilnveides. Dienas centrs, kas ietvertu sevī specializētu darbnīcu klāstu un darba apmācības iespējas, būtu ļoti labs veids, kā veicināt socializēšanos, kā palīdzēt ģimenei saglabāt dzīves kvalitāti, neraugoties uz to, ka bērnam ir funkcionāli traucējumi,” skaidro Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.

Pēc tehniskā projekta izstrādes no pašvaldības budžeta līdzekļiem šogad Kalnciemā paredzēta vēl viena vērienīga būvniecība, proti, Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūve, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana.  

“Līdz šim pašvaldības uzstādījums ir bijis, ka katrā pagastā kultūras namam un skolai ar sporta halli ir jābūt. Valsts līmenī mēs, protams, dzirdam, ka jāpieņem sāpīgi lēmumi optimizācijas mērķa labad. Taču tiklīdz mēs kādu ēku sakārtojam, pārliecināmies, ka tas veicina izaugsmi un piesaisti. Tikai tā mēs varam piešķirt kvalitātes punktus katra pagasta attīstībai, lai katra nākamā no ģimenēm izlemtu par labu dzīvei novadā. Jāteic, ka līdz ar Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas un telpu atjaunošanu būsim novadā labiekārtojuši un modernizējuši jau 18 izglītības iestāžu ēkas un to teritorijas,” stāsta Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Savukārt, piedaloties šogad SAM projektos, pašvaldība vēlas sekmēt novada ēkām energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunot energoresursu izmantošanu. Viens no šādiem projektiem ieplānots Līvbērzes kultūras nama atjaunošanai - veidojot ēkai jaunu dizainu, ietverot jaunas iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas, izbūvējot pacēlāju un nodrošinot visā ēkā nokļūšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

“Piesaistot ES finansējumu - pārsvarā no Eiropas Lauksaimniecības fonda, apjomīgu kultūras namu un tautas namu atjaunošu pašvaldībā uzsākām jau 2011. gadā, atjaunojot un labiekārtojot lielāko daļu novada kultūras ēku. Par paveikto ir milzīgs gandarījums un vienlaikus redzam, ka tas veicinājis gan kultūras kolektīvu pieaugumu, gan kāpinājis kultūras dzīves aktivitātes. Šogad ceram atjaunošanas darbus veikt ne vien Līvbērzes kultūras namā, bet arī Zaļeniekos. Papildus būvniecības darbiem šogad budžetā atvēlēti līdzekļi arī dažādu inventāra un pasākuma apskaņošanas un apgaismošanas tehniku iegādei. Tāpat tiek turpināta kolektīvu tērpu un to elementu iegāde,” piebilst Z. Caune.