Pašvaldība Novada ziņas
Apstiprina budžetu 2023. gadam

31. janvārī dome apstiprināja Jelgavas novada pašvaldības pagaidu jeb tehnisko budžetu 2023. gadam. Budžets ir būtiskākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Šogad pašvaldība turpinās strādāt pie tā, lai veicinātu dažādu jomu pakalpojumu pieejamību, kā arī radītu drošu, sakoptu un pievilcīgu dzīves un darba vidi.

Valsts 2023. gadu uzsāk ar tehnisko budžetu, tādēļ arī Jelgavas novada pašvaldībai ir sagatavots tehniskais budžets, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību.

Plānotie budžeta ieņēmumi šogad ir 53,25 milj. eiro. Salīdzinot ar 2022. gadu, prognozētais ieņēmumu kopējais apjoms ir audzis, jo pērn ieņēmumi tika plānoti 48,95 milj. eiro apmērā. Ieņēmumu lielāko sadaļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, savukārt otrs lielākais ienākumu avots ir ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. Nekustamā nodokļa likmes saglabātas esošajā apmērā: zemei, ēkām, inženierbūvēm 1,5% apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2023.gada 1.janvāri.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi ir 59,23 milj. eiro. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, prognozētais  izdevumu apjoms ir nedaudz samazinājies – pērn tie bija 60,45 milj. eiro, jo tehniskajā budžetā netika plānots finansējums jaunu investīciju projektu īstenošanai. Savukārt, pēc likuma “Par Valsts budžetu 2023.gadam” apstiprināšanas, lai nodrošinātu attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu īstenošanu  atbilstoši prioritātēm, tiks sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam” un budžeta plānos tiks iekļauta investīciju projektu ieviešana.

Sagatavojot budžetu, ņemts vērā, ka ievērojamu ietekmi izdevumu sadaļai rada energoresursu un komunālo pakalpojumu cenu kāpums, minimālās algas izmaiņas,  būtisks pedagogu algu palielinājums, atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā arī kopējā inflācijas ietekme uz preču un pakalpojumu cenām. Finansējums primāri tiks novirzīts iesākto investīciju projektu un aktivitāšu īstenošanai, pašvaldības noteikto atvieglojumu, sociālo garantiju un pabalstu nodrošināšanai, kā arī sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanai. 

Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielākie izdevumi paredzēti izglītībai – 26,51 milj.eiro jeb 44.75% no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Otra lielākā budžeta sadaļa – 17,58 % jeb 10,41 milj. eiro – paredzēta pabalstu izmaksai un sociālās palīdzības un aizsardzības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Sociālajos pabalstos 2023. gadā plānots izmaksāt 2,15 milj. eiro.

Ekonomiskajai darbībai iecerēts izlietot 4,82 milj. eiro jeb 8,14 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, 7,74 milj. eiro jeb 13,07 %  eiro paredzēts atvēlēt pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kultūrai un sportam plānoti 4,24 milj. eiro jeb 7,16 %, vispārējiem valdības dienestiem – 3,49 milj. eiro jeb 5,88 %, vides aizsardzībai – 1,41 milj. eiro jeb 2,37 %, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - 618 tūkst. eiro jeb 1,04 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

2023. gadā Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu realizācijai paredzēts tērēt 2,66 milj. eiro, no tiem teju 600 tūkst. eiro ir pašvaldības līdzfinansējums.           

Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai kopumā plānots finansējums 1,23 milj. eiro apmērā, no tiem 946 tūkst. eiro uzturēšanas darbiem - ceļu un ielu uzturēšanai ziemas sezonā, asfalta un grants seguma uzturēšanai, uzlabošanai un remontam, tiltu un caurteku remontam, ceļmalu pļaušanai un nomaļu noņemšanai vasaras periodā.

Starpību starp pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem un ieņēmumiem 5,97 milj. eiro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2,33 milj. eiro plānots segt no 2022. gada budžeta atlikuma, kas sastāda 12,42 milj. eiro, un no jau noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi.