bilde

28. decembrī Jelgava novada domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par Jelgavas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”, kas nosaka vienotu šo pabalstu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. Līdz ar jaunu saistošo noteikumu izdošanu, mainīta pabalsta par izglītības ieguvi privātā izglītības iestādē saņemšanas kārtība, kā arī precizēts vairāku pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu apmērs.

Lai atvieglotu pabalstu saņemšanas procedūru, mainīta kārtība pabalsta par izglītības  ieguvi privātā izglītības iestādē administrēšanai, proti, līdz šim pabalstu maksāja vienam no vecākiem, bet turpmāk tas būs kā līdzfinansējums izglītības programmas apguvei, ko saņems privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību, līdz ar to maksa par pakalpojumu vecākam būs mazāka. Lai pieteiktos pabalstam, bērna likumiskais pārstāvis raksta iesniegumu pašvaldībai. Iesnieguma veidlapa būs pieejama pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jelgavasnovads.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi. Iesniegumu klātienē varēs ieniegt Jelgavas novada Izglītības pārvaldē vai elektroniski parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pasta adresi izglitibasparvalde@jelgavasnovads.lv.

Pašvaldība lēmusi veikt izmaiņas arī pabalsta apmēram aizbildņiem un aizgādņiem. “Lai nodrošinātu bez vecāku gādības palikušu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju atrašanos ģimeniskā vidē un nodrošinātu individuāla atbalsta saņemšanu, pašvaldība radusi iespēju palielināt materiālo atbalstu aizbildņiem un aizgādņiem, proti, par aizgādnībā esošu personu, kas dzīvo novada teritorijā, turpmāk pabalsta summa būs 50 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā, savukārt, ja aizgādnībā esoša persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu vai grupu dzīvokļa pakalpojumu – 30 eiro līdzšinējo 15 vietā. Savukārt atbalsta apmērs par aizbildnībā esošu bērnu turpmāk būs 50 eiro mēnesī līdzšinējo 30 eiro vietā,” skaidro Labklājības pārvaldes vadītāja Karīna Voitkāne.

Pabalsts palielināts arī politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām, kā arī Afganistānas kara dalībniekiem. Turpmāk pabalsta apmērs šīm saņēmēju grupām būs 100 eiro līdzšinējo 50 eiro vietā.

Kopā saistošajos noteikumos iekļauti desmit pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi. Ņemot vērā 2023. gada budžeta izpildi un plānoto pabalstu apmēra palielinājumu, brīvprātīgo iniciatīvu izpildei pašvaldība nākamgad plānojusi tērēt gandrīz 340 tūkstošus eiro.

Tā kā likums “Par pašvaldībām” ir zaudējis spēku, jāpārskata bija arī līdzšinējo Jelgavas novada domes saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums, izdodot jaunu normatīvo aktu. Lai noskaidrotu pēc iespējas plašākas sabiedrības daļas domas par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, no 4. decembra līdz 18. decembrim pašvaldība rosināja iedzīvotājus iesaistīties ar savu viedokli. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.