Iedzīvotājiem
Foto

Jelgavas novada domes sēdē 22. janvārī ir apstiprināts pašvaldības 2024. gada budžeta projekts, kas, lai arī smagnēji balansējot, tomēr iekļauj gan teritorijas izaugsmes investīcijas, atalgojuma kāpumu cilvēkresursiem, gan prioritāri un mērķēti finanšu fokusā notur izglītību, sociālo atbalstu un centienus ieguldīt līdzekļus infrastruktūras uzlabošanai visos  pagastos.

Viena no būtiskākajām izdevumu pozīcijām šī gada ietvaros ir gan transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošana 9.3 miljonu eiro apmērā, paredzot turpināt pērn iesākto ceļu virskārtas atjaunošanu 4 ceļu posmiem – Glūdā, Platonē, Vilcē un Valgundē, bet 22 ceļu posmiem, kuru kopgarums – 14,414 km, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei. Savukārt atbalsta mērķa 6.1.1.3.pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” ietvaros, paredzēts uzsākt ceļu pārbūvi 16 ceļa posmiem 26.84 km garumā.

No pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem par 12,76% vairāk tiks tērēts atlīdzībai, jo gan minimālās algas kāpums, gan valsts noteiktais atalgojums pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem licis piemērot jaunas likmes un pārskatīt visu atalgojuma sistēmu. Pašvaldības izdevumi atalgojumam kopumā veido 51.59 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem jeb 43 009 798 eiro. Palielinot atlīdzību, pašvaldības darbinieku atalgojums kāpināts vidēji par 7,98%, bet no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojums - par 32%.

Līdz ar to 2024. gada pamatbudžetā – plānotie ieņēmumi 67.08 miljoni eiro kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem 10.36 miljonu eiro apmērā, kā arī saņemtajiem un atmaksājamajiem aizņēmumiem 8.1 miljoni eiro nosedz plānotos izdevumus 83.4 miljonu eiro apmērā.

Pašvaldība šajā gadā ar Valsts kases aizņēmumu 10 356 272 eiro apmērā un plānoto pašvaldības un ES struktūrfondu projektu investīciju projektu īstenošanai 8.4 miljonu eiro apmērā turpinās īstenot jau pērn iesāktos projektus - Zaļenieku pagasta kultūras nama pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu 1 104 750 eiro apmērā, Vilces kapu ceļa virskārtas atjaunošanu 0,56 km garumā 85 978 eiro apmērā, Celtnieku ielas virskārtas atjaunošanu 1.3 km garumā Valgundē ar 172 595 eiro finansējumu, Skolas ielas un Dārza ielas virskārtas atjaunošanu Nākotnē, Glūdas pagastā - 44 0674 eiro, kā arī Centra ielas asfalta virskārtas atjaunošanu 780 m garumā Platones pagastā ar finansējumu 104 133 eiro apmērā.

Kopumā pašvaldībai ar Valsts kasi noslēgti 78 aizņēmumu līgumi, bet ilgtermiņa saistību apmērs 2024.gadā aprēķināts 7.33% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, ko var uzskatīt par samērīgu un zema riska līmeni pašvaldības naudas plūsmas un saistību ietvaram.

Novada teritorijas izaugsmei un attīstībai pašvaldība pamatbudžeta kopējos izdevumos iekļāvusi līdzekļus pamatkapitāla veidošanai – šogad kopumā  17 048 306 eiro un tas ir par 7,9 miljoniem eiro vairāk kā pērn. Šie līdzekļi ietver sevī gan investīciju projektus 15 694 371 eiro apmērā, gan energosertifikācijas veikšanu ēkām 20 000 eiro apmērā, teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un Izglītības stratēģiskā plāna izstrādi 2024-2027.gadam 40 000 euro.

Līdz ar to saskaņā ar domes lēmumu Jelgavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2024. gadā prognozēts 67 077 004 eiro apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 83 392 371 eiro apmērā. Izdevumu pārsniegumu  pār ieņēmumiem – 16 290 343 eiro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 eiro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma šī gada sākumā – 9 748 505 eiro un dažādu ieceru īstenošanai noslēgtiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi – 10 356 272 eiro apmērā.

Pašvaldības bāzes ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dabas resursu nodoklis – lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 29.6 miljonu eiro apmērā, kas veido 44% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, savukārt  nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 4.1 miljonus eiro jeb 7% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Trešais nodokļu ieņēmumu veids - dabas resursu nodoklis prognozēts 490 000 eiro apmērā jeb 0,53 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānoti 3.5 miljonus eiro savukārt pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda – 2.9 miljoni EUR, kas ir par 929 000 eiro mazāk nekā pērn.

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā kā ik gadus - paredzēts izglītības nozarei, tai atvēlot 41.5 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem jeb 34 593 966 eiro. Valsts budžeta mērķdotācijas daļējai šo izdevumu segšanai plānotas 13 709 995 eiro apmērā. Pašvaldība šajā gadā turpina īstenot visus līdzšinējos atbalsta pasākumus – ar valsts budžeta līdzekļu atbalstu 344 205 eiro nodrošinot pusdienas 1.- 4. klašu skolēniem, bet ar pašvaldības budžeta līdzekļiem 1 098 537 eiro apmērā sniedzot līdzfinansējumu ēdināšanai gan pirmsskolā, gan klašu grupās no 5.-12.klasei. Pirmsskolas iestādēs pašvaldība sedz pusdienu izmaksas un tam kopumā budžetā atvēl 480 157 eiro, savukārt 5.-9.klašu grupā pašvaldība sedz izglītojamajam pusdienu ēdienreizes līdzmaksājumu 1 eiro apmērā, savukārt daudzbērnu ģimeņu bērniem pilnībā nodrošina komplekso pusdienu izdevumus, tam atvēlot 196 666 eiro. Vecuma grupā no 10.-12. klasei pašvaldība nodrošina līdzmaksājumu 1 eiro apmērā. Jāatzīmē, ka pašvaldības līdzmaksājumi ēdināšanai attiecas uz novadā deklarētajām ģimenēm Budžetā ir paredzēti līdzekļi gan stipendiju izmaksai 52 000 eiro apmērā Zaļenieku profesionālās vidusskolas skolēniem, tāpat plānots turpināt atbalstu Jelgavas novada pašvaldības stipendijām studējošajiem, 19 jauniešu atbalstam paredzot finansējumu 35 2000 eiro. Skolēnu transporta izdevumu kompensācijai paredzēts izlietot 83 193 eiro apmērā, izglītības jomas dažādu pasākumu un arī nometņu rīkošanai atvēlēti 46 189 eiro.

Pašvaldība turpinās iesaistīties nodarbinātības pasākumos, sniedzot iespējas kopumā 190 vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem vasaras brīvlaikā iesaistīties nodarbinātībā. Šim mērķim tiek atvēlēti 196 390 eiro.

Savukārt Eiropas Savienības projektu finansējums izglītības jomā aptver 568 425 eiro, lai turpinātu darbu pie iekļaujošas izglītības nodrošināšanas, karjeras izglītības, pedagogu, atbalsta personāla un skolu vadības profesionālās kvalifikācijas pilnveides, materiālās bāzes atjaunošanas un pilnveides, izglītības iestāžu konkurētspējas un prestiža celšanas. Piemēram, dažādu Erasmus projektu ietvaram atvēlēts 139 947 eiro, tāpat līdzekļi paredzēti atbalstam jauniešu centru darbības nodrošināšanai un jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī - 64 000 eiro apmērā, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē- 48 224 eiro u.c.

Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai šogad plānots finansējums 11 205 727 eiro apmērā: no pašvaldības pamatbudžeta novirzīti  1 681 412 eiro, valsts budžeta mērķdotācija - 1 393 940 eiro, bet no Eiropas Savienības  fondu  finansējuma piesaistīti 8 130 375 eiro. Visu šo izdevumu ietvarā plānota gan esošo ceļu uzturēšana un remonti, gan transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošana 9 355 778 eiro apmērā.

Tiem 22 ceļu posmiem 14,414 km garumā, kam tiks aizsākta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, atvēlēti līdzekļi 26 0 250 eiro apmērā. Savukārt jau pārbūvi plānots uzsākt pārbūvi 16 pašvaldības ceļiem: Pakalni - Pļavnieki Cenu pagastā, Izgāztuves ceļam Kalnciema pagastā, Līgo ielai, Līgo iela – Sili Lielplatonē, Zvaigznītes - Braču Brieži – Zaķi ceļam Platones pagastā, Ābelīšu ceļam Salgales pagastā, Eleja – Bauskas šos. – Staltie ceļam Sesavā, kā arī Strautnieki – Jušķēni un Klāvi – Zīles ceļam Sesavas pagastā, Kalnrozes – Augstkalnes ceļam, Vilces dzirnavas – Augstkalnes pagasts, kā arī Vaiteņu krustojums - Bandenieki Vilces pagastā, tāpat pārbūve noritēs arī Tērvetes šoseja – Baloži – Kalnamačas – 2.nodaļas darbnīcas ceļam Zaļeniekos un ceļam Abgunstes skola – Rožlauki – Zanderi Zaļenieku pagastā. Eiropas Savienības līdzekļu piesaiste šo ceļu pārbūvju projektu īstenošanai prasa arī pašvaldības līdzfinansējumu, kas apstiprināts Valsts kasē 5 691 262 eiro apmērā.

Vides aizsardzībai šogad plānots 1 214 291 eiro jeb 1.46% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šī finansējuma ietvaros noritēs gan mežu inventarizācija, stigu tīrīšana pašvaldības mežos 10 900 m garumā, gan krauķu ligzdu noņemšana Līvbērzē, Zaļeniekos, Sidrabē, koku zāģēšana vai vainagu veidošana, celmu frēzēšana, kopšana 16 pagastos un 67 kapsētās; koku aleju vainagu veidošana – Ozolniekos, Nākotnē, Staļģenē, Tušķos, Lielvircavā, Valgundē, Vītoliņos un Lielplatonē, plānota upju talka ar traktortehniku Vilces pagastā; jaunaudžu kopšana Ūziņu parkā Zaļenieku pagastā, ciema teritorijā konstatēto meža dzīvnieku (stirnu, lapsu u.c.)  un putnu līķu savākšana un iznīcināšana; stādāmā materiāla iegāde 6 muižas parku un labiekārtoto atpūtas vietu stādījumu atjaunošanai.

No saņemtā dabas resursu nodokļa līdzekļus tērēs gan latvāņu un Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumiem, pašvaldības ēku dūmvadu, ūdenstilpju un ūdensteču tīrīšanai Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Nākotnē, Glūdas pagastā, Zaļeniekos un Tērvetes upes posmā Līvbērzes pagastā un krastu atbrīvošanai no ūdensaugiem ar traktortehniku – Vircavā Viesturciemā un Garozā, arī sakritušo koku izcelšanai no Iecavas, Misas un Svētes upēm, degradēto ēku un būvju nojaukšanai 3 īpašumos – Ozolniekos un Vircavā; kompostēšanas laukumu izveidošanai ar nožogojumu, vārtiem, kamerām un informatīvajām plāksnēm - Vircavā, Bērvircavā, Sesavā, Lielplatonē, Valgundē un Līvbērzē.

Tāpat dabas resursu nodokļa līdzekļus kā dotāciju piešķir komunālajam uzņēmumam “Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem – gan projekta izstrādei jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei Elejas pagastā, kanalizācijas pašteces tīklu pārbūvei, jauna un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūvei Lauku ielā, Elejā; jauna ūdensvada izbūvei Ziedu ielā, Līvbērzē, kanalizācijas trases rekonstrukcijai Līvbērzē Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, kā arī ūdenssūkņa stacijas otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūvei Ānē.

Vides aizsardzībai plānots ieguldīt 507 085 euro Eiropas Savienības budžeta līdzekļu, lai uzlabotu situāciju gan riska ūdensobjektos, mazinot punktveida piesārņojumu, bet kā viens no būtiskākajiem pasākumiem - jaunas Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve Glūdā, tam paredzot 439 349 eiro, kā arī bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā "Svētes paliene” ar atvēlēto finansējumu 67 736 eiro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 9 694 666 eiro jeb 11.64% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem un šie līdzekļi aptver apgaismošanas, teritoriju, ēku un kapsētu apsaimniekošanas izdevumus pagastu pārvaldēs. Kā atbalsts iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektiem teritoriju un vides labiekārtošanai – 80 000 eiro atvēlēts kā budžeta dotācija projektu konkursa "Mēs savai videi 2024” norisei. Saskaņā ar domes lēmumiem šajā gadā pašvaldība iegādās nekustamo īpašumu Skolas iela 4B, Ozolniekos, kam atvēlēts finansējums 378 335 eiro apmērā. Tāpat atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādnēm, pēc īrnieku ierosinājuma plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. Savukārt ar Eiropas Savienības līdzekļu izmantojumu 948 500 eiro apmērā plānots paaugstināt energoefektivitāti 4 Jelgavas novada pašvaldības ēkām  - Valgundes, Līvbērzes pagasta pārvalžu ēkām, aktivitāšu centram “Līvbērze” un Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcai – kopā par 868 500 eiro.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2024.gadā plānoti 5 975 781 eiro jeb 7.18% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem – šeit ietilpst visu kultūras un tautas namu, publisko bibliotēku, tautas mākslas un interešu kolektīvu, Sporta pārvaldes un sporta pasākumu nodrošināšanas izdevumi. Plānotais izdevumu palielinājum, salīdzinot ar 2023.gadu, ir 7% apmērā un primāri ietver atlīdzības palielināšanu, kā arī investīciju projektu īstenošanu. Kopumā šogad kultūras jomas nozarē plānotas 715 aktivitātes – 445 kultūras/Tautas/Saieta namos un 270 pasākumi bibliotēkās.

Tāpat kā citām jomām arī kultūrai un sportam pašvaldība paredzējusi gan Eiropas Savienības finansējuma, gan budžeta līdzekļu piesaisti vairāk kā  454 865 eiro jeb 0.55% apmērā no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem dažāda veida investīcijām, piemēram, par 6 624 eiro plānots veikt dokumentācijas izstrādi Bērvircavas muižas kungu mājas konservācijai, 12 794 eiro - Elejas parka kapu vārtu un ieejas tiltiņa ar dekoratīvām skulptūru konservācijai/restaurācijai (1.etaps), Zaļenieku muižas pils galvenās ieejas ārdurvju restaurācijai – 9540 eiro, projektam ar digitāli pieejamiem zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā- 62 035 eiro. Dažādiem projektiem, kas paredz nepieciešamo līdzfinansējumu kultūras pakalpojuma dažādošanai, tautas sporta pakalpojuma attīstībai, sporta inventāra nodrošinājumam un kultūras mantojuma saglabāšanai, paredzēts finansējums kopumā - 298 226 eiro.

Atsevišķi izdalot tikai sporta jomas plānoto finansējumu, tas ir 2 578 371 eiro apmērā.

Sporta centrs īsteno 10 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (17 treneriem un  424 audzēkņiem, bet Ozolnieku Sporta skola īsteno 5 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas ar 12 treneriem un 374 audzēkņiem  un 4 interešu  izglītības programmas  ar 4 treneriem un 47 audzēkņiem. Pašai Sporta pārvaldei pamatbudžeta plānotais finansējums plānots 421 340 euro apmērā. Jomas galvenā prioritāte ir sporta izglītība un aktivitātes mūža garumā - ar mūsdienīgu profesionālās ievirzes sporta izglītību un interešu izglītības programmu piedāvājumu un sporta pasākumu organizēšanu, nodrošinot nepieciešamo inventāru sporta bāzēs; sporta pasākumu organizēšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, veterāniem, popularizējot sporta nozīmi veselības uzlabošanā atbilstoši iedzīvotāju interesēm un mērķa grupām.

Sociālajai aizsardzībai Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada budžetā paredzēti līdzekļi 11 711 653 eiro apmērā jeb 14.07% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Līdz ar minimālo ienākumu sliekšņu pieaugumu palielinās pabalstu saņēmēju skaits un garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta apmēri. Taču, lai uzlabotu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru klientu ērtību un pakalpojuma kvalitāti, būtiski līdzekļi tiks ieguldīti gan SARC “Kalnciems”, SARC “Eleja”, gan SAC “Zemgale” materiāltehniskās bāzes atjaunošanai – kopumā  2 663 599  eiro apmērā. Plānots iegādāties dažādas iekārtas un furnitūru – mēbeles klientu atpūtas telpai, funkcionālās gultas, pretizgulējumu matračus, dažādas aprūpes palīgierīces un inventāru ar demenci sirgstošajiem. Arī SAC “Zemgale” finansējums atvēlēts - gan 10 funkcionālo gultu, sēdvannu, klientu mobilā pacēlāja, profesionālās veļas mazgājamā mašīnas, kā arī inventāra atjaunošanai iemītnieku istabās, WC krēslu iegādei un motomed trenažieriem plašam iemītnieku lokam pie dažādām saslimšanām. Tostarp pēc būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādes šogad SAC “Zemgale” plānots uzsākt 2 dzīvojamo korpusu gaiteņu kapitālo remontu. Arī  SARC” Eleja” ēkā Lietuvas 19, Elejā turpinās  teritorijas labiekārtošana kopumā par 472 735 eiro, jo ņemts aizņēmums Valsts kasē 401 825 eiro apmērā un papildus atvēlēti pašvaldības līdzekļi – 70 910 eiro apmērā. Šis ir viens no pašvaldības prioritāri izvirzītajiem objektiem budžeta projektā 2024 gadā.

Labklājības pārvaldes budžetā paredzēti arī 13 640 eiro profesionālajai stipendijai jomas speciālistu – sociālo darbinieku piesaistei. Uz stipendiju varēs pretendēt divi rezidentūras studenti, kuri pēc mācībām uzsāks darbu novadā un strādās vismaz 3 gadus.

Sociālajai aizsardzībai šogad plānots izlietot   277 626 eiro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju dažādu projektu īstenošanai –  atbalsta pasākumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot pieejamību publiskiem pakalpojumiem un nodarbinātībai, turpināt iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, veicināt neaizsargāto grupu sociālo integrāciju, uzlabojot sociālos pakalpojumus daudzfunkcionālos centros.

Kopumā šogad ekonomiskajai darbībai pašvaldība plāno izlietot 8 703 827 eiro Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 10.44% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

“Budžeta projekts tomēr ir un paliek kā bāzes bilance, ar ko pašvaldība tikai uzsāk gadu un reālu kalkulāciju savām iespējām - tūlīt pat pēc budžeta apstiprināšanas sāksim vērtēt investīciju plānā iekļauto objektu sarakstu, lai katrā no pagastiem iedzīvotāji justu, kas par viņiem tiek domāts, sekots līdz vajadzībām un, kā vien spējam novirzīt līdzekļus, tās realizētas. Jāatzīst, ka inflācija, jaunas saistības no valsts puses, algu kāpums esošo finansiālo elastību stipri ietekmē, tāpēc šo gadu aizsākam ar ļoti piesardzīgiem plāniem gan būvniecības iecerēm, gan tik daudzo vajadzību risinājumiem novadā,” secina Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.