Pašvaldības ziņas
domes ēka

26. aprīļa domes sēdē deputāti apstiprināja budžeta grozījumus, aktualizēto Rīcības plānu 2023. – 2024.gadam un Investīciju plānu 2023. – 2027.gadam.

Janvāra izskaņā apstiprinātais pašvaldības pagaidu jeb tehniskais budžets 2023. gadam tika pieņemts, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu. Savukārt budžeta grozījumi sagatavoti  pēc likuma “Par Valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” apstiprināšanas, lai precizētu no valsts budžeta saņemto mērķdotāciju apmēru un nodrošinātu katra pagasta attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu īstenošanu atbilstoši izvirzītajām prioritātēm.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc valsts budžeta mērķa dotāciju precizēšanas palielināti 22 794 eiro apmērā, līdz ar to plānoto ieņēmumu kopsumma ir 53 276 261 eiro, izdevumi palielināti par 5 631 444 eiro, izdevumu kopsumma – 64 859 553 eiro. Pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā un noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi.

budžets

 Veikto grozījumu rezultātā izdevumu lielākais palielinājums saistīts ar infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai un iestāžu remontdarbiem novirzīto finansējumu 3 522 695 eiro apmērā, jaunu investīciju projektu būvprojektu izstrādei un ēku energoauditu veikšanai – 100 000 eiro, ūdens ņemšanas vietu izbūvei Platones pagasta Platonē, Vircavas pagasta Oglainē un Svētes pagasta Jēkabniekos – 113 420 eiro, meliorācijas sistēmu uzturēšanai - 104 273 eiro, pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanai nepieciešamā informāciju tehnoloģiju atjaunošanas plāna izpildei un inventāra iegādei – 864 965 eiro. Papildus 1 091 881 eiro valsts budžeta autoceļu fonda finansējumam pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai,  no pašvaldības pamatbudžeta lauku ceļu grants seguma uzturēšanai plānoti vēl 500 000 eiro un būvprojektu izstrādei projektu konkursā "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" – 50 000 eiro. Novada komersanti tiek aicināti sadarboties projekta realizēšanā un ieteikt uzņēmējdarbībai nozīmīgus pašvaldības zemes un grants ceļus pārbūvei. Jāpiebilst, ka  apstiprinot 2023.gada tehnisko budžetu, no pašvaldības pamatbudžeta tika novirzīti 100 000 eiro finansējumam pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, jo piešķirtā Valsts dotācija no autoceļu fonda finansējuma ir nepietiekama, lai pilnvērtīgi uzturētu novada ceļu kvalitāti.

budžets

 Budžeta ietvaros pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Jelgavas novada attīstības programmu 2017.-2023.gadam, Ozolnieku novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, aktualizēto Rīcības plānu 2023.-2027.gadam un aktualizēto Investīciju plānu 2023. – 2027.gadam. Lai nodrošinātu visu novada pagastu attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu ieviešanu atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem, sagatavots izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem un Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2023.gadam.

budžets

 

Pašvaldības aizņēmumu prognoze Eiropas Savienības struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta, pamatojoties uz Valsts kasē noslēgtajiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju. Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023.gadā ir 8.21% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.