Projekti
Apstiprina projektus gājēju celiņiem un muižas parka dīķa sakopšanai

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par trīs projektu pieteikumu apstiprināšanu, kas paredz novadā veikt infrastruktūras labiekārtošanas darbus un teritorijas sakārtošanu. Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 140 092 EUR apmērā un piesaistot ELFLA projekta līdzekļus 81 000 EUR apmērā, šogad Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos ierīkos gājēju-veloceliņus, savukārt Elejas pagastā veiks labiekārtošanu Elejas parkā, attīrot un sakārtojot dīķi un tā apkārtni. 

Projektu pieteikumi pērnā gada oktobra sākumā tika iesniegti Lauku partnerība “Lielupe” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”. Visu trīs projektu īstenošanas laiks ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu apstiprināšanu, tas nozīmē, ka jau šomēnes noslēgsies būvprojekta izstrādes, kam secīgi sekos iepirkumi par būvdarbu veikšanu un cenu aptaujas par būvuzraudzības veikšanu. Gājēju-veloceliņu izveidi un Elejas parka attīrīšanu un dīķa sakārtošanu iecerēts veikt līdz 2017. gada nogalei.  

Projekts “Gājēju-veloceliņa izbūve Sesavas pagastā” nepieciešams ikdienā apmēram 300 Sesavas ciema iedzīvotājiem. Plānots jaunizbūvētos celiņus veidot stratēģiski svarīgākajos ciema punktos, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti nokļūt no dzīvesvietas uz pagasta pārvaldi, pastu, skolu, veikalu, autobusa pieturu un citām pagasta iedzīvotājiem nepieciešamām pakalpojuma sniegšanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir 130 000 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums sastāda 27 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 103 000 EUR.

Apvienoto gājēju-veloceliņu šogad izbūvēs arī Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā. 290 metrus garo un 2,5 metrus plato celiņu izbūvēs paralēli valsts autoceļam P94 Jelgava-Staļģene-Code. Projekta "Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē" ieceres īstenošanai kopējais nepieciešamais finansējums ir 44 000 EUR, no kuriem ELFLA projekta summa ir 27 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums sastāda 17 000 EUR.

Trešais projekts  - "Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus" paredz veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt tā pievilcību apmeklētājiem, veicot dīķa atjaunošanas darbus. Elejas muižas parks veidots 19. gadsimta sākumā, kad parka dienvidrietumu stūrī tika izveidots arī mākslīgs dīķis, kas ieskauj nelielu pussalu. Gadu gaitā dīķa gultne ir aizsērējusi, dīķa krasti aizauguši līdz ar to ievērojami samazinājies dīķī esošais ūdens daudzums, kas rada nelabvēlīgus apstākļus dīķī dzīvojošajām zivīm, kā arī izveidojušais ūdenszāļu aizaugums nav estētiski pievilcīgs.

Piesaistot projekta finanses, Elejas parka dīķim veiks susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta attīrīšanu no krūmiem nevērtīgiem kokiem. Labiekārtojot un sakopjot dīķi, Elejas parkā paplašināsies iespējas, kur rīkot dažādus pasākumus - līdzās ierastajiem novada svētkiem, Bērnu svētkiem vai Leģendu naktij turpmāk ap dīķa teritoriju varētu organizēt arī veselīga dzīvesveida veicinošus vai dabas mantojuma izzinošus pasākumus. Projekta kopējās izmaksas 47 092,87 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums 27 000 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums 20 092,87 EUR.

Projekta pieteikumi sagatavoti un guvuši atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekti tiks īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Jelgavas novada līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē