Sociālā joma
Apstiprināta Vilces pamatskolas direktore

Jelgavas novada dome 28. aprīļa domes sēdē izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu par direktora apstiprināšanu Vilces pamatskolā. Izglītības iestādi turpmāk vadīs Zanda Reinvalde, kas pēc ilggadējās iepriekšējās skolas direktores Dzidras Simanovičas darba uzteikuma, jau kopš 2019. gada nogales bija direktores pienākumu izpildītāja. 

Konkurss uz vakanto amatu “Vilces pamatskolas direktors” tika izsludināts jau februārī. Izvēle par labu Zandai Reinvaldei veikta, ņemot vērā viņas līdzšinējo darba pieredzi un profesionalitāti. Vilces pamatskola ir Z. Reinvaldes darba vieta jau 28 gadus, strādājot skolā gan par latviešu valodas un literatūras skolotāju, skolas bibliotekāri, kā arī pēdējos gados par direktores vietnieci izglītības jautājumos.

Jaunā direktore izteic domes vadībai un pašvaldības Izglītības pārvaldei pateicību par viņai izrādīto uzticēšanos un norāda, ka strādās pēc labākās sirdsapziņas, lai saglabātu Vilces skolas tradīcijas, vērtības un iestrādes, lai izglītības iestāde būtu uz sasniegumiem orientēta skola.

“Vilces pamatskola man ir īpaša, jo šī ir mana ilggadējā darba vieta. Mani pirmie darba gadi tika aizvadīti Elejas pagastā, kur deviņus gadus strādāju par pagasta bibliotekāri, bet kopš 1993. gada strādāju Vilces pamatskolā. Gadu laikā skolā esmu ieņēmusi dažādus amatus, bet nemainīgs darbs palicis skolotājas statusā, mācot bērniem latviešu valodu un literatūru. Par direktores vietnieci izglītības jautājumos skolā strādāju no 2017. gada, savukārt pēdējo gadu esmu aizvadījusi direktores pienākumu izpildītājas statusā.  Lai skolas darbs būtu vērsts uz izaugsmi, uzskatu, ka veiksmīga darba procesā lielu nozīmi ieņem tādi vārdi kā – līdzdalība, komandas darbs un kopīga plānošana un lemšana. Pedagogu motivācija ir tas rādītājs, kas paaugstina izglītības iestādēs strādājošo pedagogu devumu kvalitatīvai un konkurētspējīgai izglītības iestādes darbībai, kuras rezultātā labvēlīgi tiek ietekmēti izglītojamo mācību rezultāti un uzlabota kopējā dzīves kvalitāte novadā. Vilcē daudzus gadus ir tradīcijām bagāta, materiāli nodrošināta un kvalitatīvi augstām prasībām atbilstoša izglītošanās iespēja gan pirmsskolas, gan pamatskolas vecuma bērniem. Jaunos amata pienākumus pildīšu ar pārliecību, ka arī turpmāk jāsaglabā tas, ko mēs uzskatām par šīs skolas stiprajām pusēm - bērnu attīstības veicinošs un visām prasībām atbilstošs pirmsskolas grupu iekārtojums, nelielais skolēnu skaits klasē ir atbalsts bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Tāpat nelielais skolēnu skaits dod iespēju visai klasei intensīvi strādāt ar interaktīvām tāfelēm, datoriem, veikt darbus mājturībā un tehnoloģijās. Skola atrodas kultūrvēsturiskā vidē, skola aktīvi darbojas Ekoskolu programmā un tiek īstenotas  vēl daudzas citas nozīmīgas lietas,” komentē Z. Reinvalde.

Apstiprinātais domes lēmums paredz, ka Zanda Reinvalde jaunos amata pienākumus skolā sāk pildīt ar 29. aprīli.