Projekti
Apstiprināti jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi

Maijā noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 5 dažādas organizācijas, izvērtējot projektus, ņemti vērā atbilstības un kvalitātes kritēriji - vērtēšanas komisija apstiprinājusi 4 projektus.

Jelgavas novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības,  13 izglītības iestādēs saņem individuālu atbalstu - konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018.gada rudeni ir uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss. Jelgavas novadā ir jau īstenoti 3 un patlaban tiek īstenots 1 jaunatnes iniciatīvu projekts, kurš dēļ ārkārtas situācijas tiek pagarināts no maija līdz novembra beigām, jo nav iespējams īstenot klātienes aktivitātes. Visos projektos sadarbības partneri ir novada izglītības iestādes.

2019./2020. mācību gada pavasara projektu konkursā varēja pieteikties iesniedzēji - jaunatnes organizācija, jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, jaunatnes organizācija sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni. Jauniešu iniciatīvas projektu ietvaros pēc iespējas jānodrošina un jāveicina pašu jauniešu līdzdalība projekta idejas veidošanā, aktivitāšu plānošanā un īstenošanā. Galvenā projekta prasība ir iesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie. Minimālajam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo īpatsvaram, kas iesaistāms projektā, ir jābūt ne mazāk kā 10% no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.

Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • Biedrība “ideA”, projekta nosaukums – “Stāsts = par TEVI”. Projekta mērķis ir iedvesmot jauniešus un palielināt jauniešu motivāciju, vairojot ticību sev, saviem talantiem un prasmēm, kā arī veicināt skolēnu izpratni par attiecību veidošanas mākslu ar līdzcilvēkiem. Projekta komanda, izmantojot neformālās izglītības metodes  veicinās jauniešu sevis izzināšanu un kopā ar skolēniem darbosies pēc 3 soļu principa, nodrošinot projekta galveno aktivitāšu atbalsta pasākumu kompleksu dažādās meistarklasēs un praktiskajās amatu darbnīcās, jauniešus iedvesmojot, parādot ceļu veiksmīgu attiecību veidošanā un pozitīvu lēmumu pieņemšanā, kā arī izmēģinot dažādas amata prasmes, tā pārliecinoties par savām spējām un talantiem. Īstenošanas laiks 7 mēneši. Sadarbības partneris – Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.
  • Biedrība “StartOne”, projekta nosaukums – “Sāc ar sevi! Sāc tūlīt, Sāc kopā!”. Projekta mērķi ir izvirzīti, lai palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Projekta rezultātā skolēni būs labāk iepazinuši sevi dažādās situācijās, apzinājušies savus resursus, caur pozitīvo pieredzi stiprinājuši pozitīvu paštēlu un paaugstinājuši pašvērtējumu, uzņemoties atbildību par savu rīcību, kas savukārt pozitīvi ietekmē mācību motivāciju. Īstenošanas laiks 4 mēneši. Sadarbības partneris – Vircavas vidusskola.
  • Biedrība “Tīreļu staļļi”, projekta nosaukums – “ZIRGI un lauku dzīves aktivitātes”. Projekta ietvaros jaunieši izies trīs apmācību posmus, kuros tiks apgūtas dažādas iemaņas atrodoties tuvāk pie dabas, dzīvniekiem. Apmācību posmi saistīti ar dzīvi laukos, dzīvniekiem, to uzturēšanu un kopšanu, jauniešiem tiks dota iespēja apgūt jāšanas prasmes vai pamatiemaņas saskarsmei un darbam ar zirgu. Noslēguma posmā katrs jaunietis varēs izvēlēties savu darba grupu un veidot iedomāto sapņu lauku saimniecību vai uzņemties rūpes par savu mīļāko dzīvnieku. Īstenošanas laiks 9 mēneši. Sadarbības partneri – Kalnciema vidusskola un Kalnciema pagasta vidusskola.
  • Biedrība “Piedzīvojuma Gars”, projekta nosaukums – “Arhitekts Staļģenē”. Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, lai motivētu jauniešus aktīvāk līdzdarboties sociālajā un sabiedriskajā dzīvē, radīt pašiem savus izglītojošos piedzīvojumus un iemācīties uzstādīt un sasniegt savus mērķus. Ar pašu īstenotām neformālās izglītības aktivitātēm veidot saliedētu klasi un vidi, kurā klases biedri jūtas droši. Veicināt labsirdīgu, cieņpilnu saskarsmi, kura atbalsta vienaudžus un veicina gan pašu, gan apkārtējo izaugsmi un sadarbību. Īstenošanas laiks 10 mēneši. Sadarbības partneris – Staļģenes vidusskola.

Visi projekti tiks uzsākti līdz 2020.gada beigām.

Jauniešiem arī turpmāk būs iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot savus jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus izglītības iestādes, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādu jauniešu projektu konkursu arī turpmāk plānots organizēt divas reizes gadā līdz 2022. gadam, un to organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”, tajā skaitā arī Jelgavas novada pašvaldība.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

attels