Projekti
Apstiprināti trīs jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Pērnā gada nogalē noslēgusies projektu izvērtēšana Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 5 dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija apstiprinājusi 3 projektus, kuri tiks īstenoti 2019.gadā.

Jelgavas novadā jau otro gadu tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības,  13 izglītības iestādēs saņem individuālu atbalstu - konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018.gada rudeni ir uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss.

2018./2019. mācību gada rudens projektu konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie. Minimālajam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo īpatsvaram, kas iesaistāms projektā, ir jābūt ne mazāk kā 10% no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.

Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • Biedrība “Piedzīvojuma Gars”, projekta nosaukums – “Klase – rīt komanda caur spēli”. Projekta mērķis ir caur spēlēm pietuvināt 3 dažādas klases (amplitūdā no 8. līdz 12. klasei) apziņai un prasmēm, kas ļauj noticēt idejai - klase, izcila komanda. Komanda, kas iekļauj katru klases biedru un iedvesmo citas novada klases. Ar projekta palīdzību paredzēts radīt stipras, saliedētas un iekļaujošas klases, kuras kolektīvi funkcionēs autonomi un spēs viens otru tajā atbalstīt. Tādējādi riska grupas jauniešiem skolas apmeklējums kļūs par atbalsta punktu. Īstenošanas laiks 10 mēneši. Sadarbības partneris – tiks noteikts projekta uzsākšanas laikā.
  • Biedrība “Zariņš un Co”, projekta nosaukums  - “Darba un sadzīves prasmju integrētā nometne “Augšup”!”. Projekta mērķis ir veicināt priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jauniešu motivāciju, aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, pilnveidojot sociālās un sadzīves prasmes sadarbībā ar sociāli aktīviem, radošiem jauniešiem – līderiem. Jaunieši piedalīsies dažādās nometnes aktivitātēs, pārgājienos, nodarbībās apgūs sadzīves prasmes, gan arī paši organizēs un vadīs atsevišķas aktivitātes. Īstenošanas laiks 4 mēneši. Sadarbības partneris – Vircavas vidusskola.
  • Biedrība “Iepazīsim sevi”, projekta nosaukums – “Saimniekojam savā zemē”. Projekta mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitātes, kuras veicina skolēnu iekšējo resursu un vērtību apzināšanos, pašvērtējuma nostiprināšanu, attīsta radošumu un uzņēmīgumu, kā arī attīsta sadarbības prasmes un veido pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei veiksmīgi iekļauties sabiedrībā. Ar neformālās izglītības aktivitātēm projekta ietvaros tiks palielināta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību. Īstenošanas laiks 5 mēneši. Sadarbības partneris – Staļģenes vidusskola un Staļģenes mazpulku organizācija.

Visi trīs projekti tiks uzsākti jau 2019.gada februārī.

Jauniešiem arī turpmāk būs iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot savus jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus izglītības iestādes, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Nākamais konkurss tiks izsludināts 2019.gada pavasarī.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Logo