Projekti
Apstiprināts finansējums “Lietu interneta” turpmākajām aktivitātēm pašvaldībā

IoTXchange jeb Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā ir Eiropas līmeņa projekts, kas ir apstiprināts finansējuma saņemšanai un sāks savu aktīvo īstenošanas fāzi jau šā gada jūnijā. Tā mērķis ir izstrādāt digitalizācijas plānus, kuru pamatā ir lietu interneta (IoT) risinājumi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazās un vidējās Eiropas Savienības pašvaldībās.

Ar kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto budžetu 744,166.92 euro apmērā šis projekts veicinās pieredzes apmaiņu starp ES konsorcija 9 dažādu valstu partneriem, tādējādi piedāvājot iespēju visiem kopā risināt aktuālās problēmas pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Fundao pašvaldība Portugālē ir šī konsorcija vadītājs, kurā ietilpst arī Neversas pilsētas apvienība (Nevers Agglomeration, Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), Ābo (Turku) universitāte (Abo Akademi, Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarok pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība. Projekta pirmais posms sākās 2019. gada septembrī, bet otrais posms tiks pabeigts 2022. gada augustā.

Projekta pirmajā posmā tika definēts galveno problēmjautājumu kopums, kuru var uzlabot ar IoT risinājumiem. Jelgavas novada pašvaldībai projekta rezultātā būs sagatavots viedās attīstības stratēģijas dokuments, kura izstrādes procesā tiks iesaistītas dažādas novada mērķa grupas – iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, jaunieši, seniori, izglītības iestādes, IT speciālisti, publiskās partnerības, augstākās izglītības iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, valsts un privātā sektora organizācijas, utt. Uz šo brīdi jau ir veikta pašvaldības speciālistu aptauja, lai definētu lietu interneta attīstāmās jomas, līdzīga anketēšana tuvākajā laikā notiks, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli. Projektā tiks organizētas vietējās darba grupas darbības plāna izstrādei un organizētas pieredzes apmaiņas vizītes pie partneriem labās prakses pārņemšanai. Plānots, ka partneru delegācijas uz pieredzes apmaiņu Jelgavas novadā ieradīsies 2021.gada vasarā.

IoTXchange projekta iesniegums tika virzīts URBACT III programmas ietvaros, kurā šogad tika iesniegti 62 projektu pieteikumi no 525 partneriem kopā no 29 valstīm. URBACT metodoloģija, kuras pamatā ir starpvalstu sadarbība starp pilsētām un vietējo grupu iesaistīšana, piedāvā nosacījumus integrētu rīcības plānu izstrādei, lai palīdzētu visiem dalībniekiem šajā digitālās transformācijas laikmetā.

Kopumā URBACT Uzraudzības komiteja 7. maijā apstiprināja 23 rīcības plānošanas projektus 2. posmam.

 

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots EUR 744 166,92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 61 470. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.

Logo