Projekti
Apstiprināts jauniešu iniciatīvu projektu pieteikums

Jūnijā noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 3 dažādas organizācijas, izvērtējot projektu atbilstību un saturisko pusi - vērtēšanas komisija apstiprinājusi 1 projektu.

Jelgavas novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības,  13 izglītības iestādēs saņem individuālu atbalstu - konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018.gada rudeni ir uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss. Patlaban Jelgavas novadā tiek īstenoti 3 dažādi jaunatnes iniciatīvu projekti, kuros sadarbības partneri ir novada izglītības iestādes.

2018./2019. mācību gada vasaras projektu konkursā varēja pieteikties iesniedzēji - jaunatnes organizācija, jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, jaunatnes organizācija sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni. Jauniešu iniciatīvas projektu ietvaros pēc iespējas jānodrošina un jāveicina pašu jauniešu līdzdalība projekta idejas veidošanā, aktivitāšu plānošanā un īstenošanā. Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie. Minimālajam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo īpatsvaram, kas iesaistāms projektā, ir jābūt ne mazāk kā 10% no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.

Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināts Kalnciema pilsētas sabiedriskās organizācijas “Kaigi” projekta pieteikums ar nosaukumu – “Mēs visi kopā to varam”. Galvenais projekta mērķis ir likt izglītojamiem nejusties atstumtiem, nesaprastiem, tāpēc, ka viņi ir atšķirīgi, mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, sniegt zināšanas neformālos apstākļos, veidot mācīšanās motivāciju, attīstīt pašapziņu, jo tie ir galvenie riski. Projekta aktivitātes plānotas tā, lai izglītojamiem būtu iespēja gan radoši darboties, gan iegūt zināšanas, gan sportot un atpūsties, lai tās atšķirtos no ikdienas darbošanās, nostiprināt ģimeniskās saites. Projekts tiks uzsākts jau septembrī un īstenots turpmākos 9 mēnešus Kalnciema pagasta vidusskolā, kas arī ir projekta sadarbības partneris.

Jauniešiem arī turpmāk būs iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot savus jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus izglītības iestādes, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādu jauniešu projektu konkursu arī turpmāk plānots organizēt divas reizes gadā līdz 2022. gadam, un to organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”, tajā skaitā arī Jelgavas novada pašvaldība.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Logo