Pašvaldība
Apvienotā - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr.8

21.12.2021., plkst. 11:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Darba kārtība:

 1. Par Kārtības, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jelgavas novada pašvaldībā apstiprināšanu
 2. Par Jelgavas novada publisko bibliotēku nolikumu apstiprināšanu
 3. Par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes amatiermākslas un interešu kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanu
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu G.Jasevičam
 5. Par uztura līguma slēgšanu ( Draudzības iela 11-2, Kalnciems)
 6. Par uzturēšanās maksas noteikšanu SAC Zemgale
 7. Par grozījumiem 2021.gada 25.augusta Jelgavas novada domes lēmumā nr. 14. § “Par dibinātāja pārstāvju deleģēšanu dalībai izglītības iestāžu padomēs”
 8. ATLIKTS. Par saistošo noteikumu Nr. „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldībā ” apstiprināšanu
 9. Par Vladislava Beitāna iecelšanu par Jelgavas novada Sporta centra direktoru
 10. Par Gintas Avotiņas iecelšanu par Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju
 11. Par Anitas Lieknas iecelšanu par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāju
 12. Par dalības turpināšanu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
 13. Par saistošo noteikumu Nr. ______ “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu