Pašvaldība
Apvienotā komiteju ārkārtas sēde Nr. 3

28.04.2022., plkst. 10:00

Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (“Mežmalas”, Svētes pag.)
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Brūklenāju iela 23, Svētes pag.)
 3. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Jaunveseri, Zaļenieku pag.)
 4. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Palmu lauks, Zaļenieku pag.)
 5. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mazvaivaru lauks, Zaļenieku pag.)
 6. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kristālu lauks, Zaļenieku pag.)
 7. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Rožlapas, Zaļenieku pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzeņu iela 28, Svētes pag.)
 9. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Krastenieki, Lielplatones pag.)
 10. Par nekustama īpašuma “Vidmaņi”, Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai izsolē
 11. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Plūdi, Jaunsvirlaukas pag.)
 12. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Rasas, Lielplatones pag.)
 13. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Liepu iela 19-6, Vircavas pagasts)
 14. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Liepu iela 19-2, Vircavas pagasts)
 15. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (“Grīvas skola”-6, Vircavas pagasts)
 16. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (“Grīvas skola”-4, Vircavas pagasts)
 17.  Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (“Grīvas skola”-3, Vircavas pagasts)
 18. Par dzīvokļa īpašuma Progresa iela 2-4, Tetele, Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
 19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Viršu iela 12, Valgundes pag.)
 20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ( Vilķeri, Platones pag.)
 21. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Lielsesava, Sesavas pag.)
 22. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Sesavas pag.)
 23. Par reālservitūta (ceļa servitūta ar tiesībām uz braucamo ceļu) nodibināšanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820050072 par labu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54820050073
 24. Par Jelgavas novada Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja amata atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
 25. Par grozījumiem Budžeta komisijas sastāvā
 26. Par grozījumiem 2022.gada 23.februāra lēmumā "Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi 2022” nolikumu"
 27. Par konkursa "Uzņēmēju gada balva 2022" nolikuma un vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
 28. Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___“Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” apstiprināšanu
 29. Par noteikumu „Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” apstiprināšanu
 30. Par grozījumiem 2022.gada 30.marta Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumos
 31. Par pakalpojumu izcenojumiem, pirts, dušas, veļas mazgāšana
 32. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam (Spartaka iela 14-55)
 33. Par grozījumiem Izsoļu komisijas nolikumā
 34. Par grozījumiem Izsoļu komisijas sastāvā
 35. Par grozījumiem Par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību atbildīgās komisijas sastāvā
 36. Par grozījumiem autoceļu komisijas sastāvā
 37. Par Lanas Lakstīgalas-Viateres iecelšanu Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā
 38. Par grozījumiem Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas sastāvā
 39. Par Jelgavas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu
 40. Par Jelgavas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
 41. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam (Jaunatnes iela 5-50)
 42. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu (Lietuvas iela 38, Eleja)
 43. Par starpgabala atsavināšanu (Viesturi 294A, Glūdas pag.)
 44.  Par Jelgavas novada pašvaldības noteikumu „Jelgavas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un nomas maksu" apstiprināšanu
 45. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 46. Par precizējumu apstiprināšanu Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos