Pašvaldība
Apvienotā komiteju sēde Nr. 7

19.10.2022., plkst.14:00

Darba kārtība:

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu  (Jaunklunkstes, Jaunsvirlaukas pag.)
 3. Par nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas atsavināšanu par nosacīto cenu (Jelgavas iela 84, Kalnciema pagasts)
 4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Villaiņi, Sesavas pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Mežmalas, Svētes pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Jaunveseri, Zaļenieku pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Poķu lauks”, Platones pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Stūri”, Platones pag.)
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Rullīši, Svētes pag.)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ruļļu karjers, Svētes pag.)
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ūbeles, Līvbērzes pag.)
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Dobeļi”, Kalnciema pag.)
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Mazie Dobeļi”, Kalnciema pag.)
 14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Stūri”, Kalnciema pag.)
 15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Gladiolas, Līvbērzes pag.)
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Liepiņlauks, Līvbērzes pag.)
 17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Lāsītes”, Kalnciema pag.)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Paceplīši, Glūdas pag.)
 19. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Progresa iela 6-1, Tetele, Cenu pag.)
 20. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 13-1, Āne, Cenu pag.)
 21. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 13-2, Āne, Cenu pag.)
 22. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (“Dzelzceļa ēka 4”-7, Glūdas pag.)
 23. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (“Virši”-7, Jaunpēternieki, Cenu pagasts)
 24. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (“Virši”-2, Jaunpēternieki, Cenu pag.)
 25. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (“Dzelzceļa ēka 1A”-1, Glūdas pag.)
 26. Par grozījumiem iepirkumu komisijas sastāvā
 27. Par saistošo noteikumu Nr.  “Grozījumi Jelgavas novada domes  2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 28. Par sadarbības līguma slēgšanu
 29. Par saistošo noteikumu Nr.  “Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2021.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada  administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
 30. Par atcēlējlīguma noslēgšanu (Jaunā Zizma 5-6, Elejas pag.)
 31. Par atcēlējlīguma noslēgšanu (Parka iela 8-1, Elejas pag.)
 32. Par dzīvokļa īpašuma neiegādāšanos (Draudzības iela 8-119, Kalnciems)
 33. Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu
 34. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas  komisijas sastāvā
 35. Par grozījumiem līgumā Nr. JNP/5-34.3/22/30 “Par siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”
 36. Par Jelgavas novada izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
 37. Par pabalsta apmēra noteikšanu izglītojamiem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē
 38. Par Jelgavas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
 39. Par saistošo noteikumu “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu
 40. Par Finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras projektiem komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
 41. Par konkursa nolikuma “Digitālais seniors Jelgavas novadā 2022” apstiprināšanu
 42. Pap.DK. Par būvniecības atkritumu pārstrādes laukumu izveidošanu (Stevija, Valgundes pagasts)
 43. Pap.DK. Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgas iestādes “Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa” veidošanu
 44. Pap.DK. Par Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas uzraudzības padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
 45. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ādītes ceļš 6, Emburga, Salgales pag.)
 46. Pap.DK. Par apkures tarifu apstiprināšanu Elejas, Jaunsvirlaukas, Sesavas, Valgundes, Vircavas, Zaļenieku, Svētes,  Salgales pagasta iestādēs
 47. Pap.DK. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikumā
 48. Pap.DK. Par  2022. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 30 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā” precizēšanu
 49. Pap.DK. Par  Jelgavas novada, Valgundes pagasta Tautas nama telpu nomas pakalpojumu cenrādi
 50. Pap.DK. Par Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu