Pašvaldība
Apvienotā komiteju sēde Nr.7

17.11.2021., plkst. 09:00

Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Meža Pakuļi-5, Jaunsvirlaukas pag.)
 3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Celtnieku iela 2-35, Āne)
 4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ("Egles"-6, Jaunpēternieki)
 5. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Sidrabītes-11, Lielplatones pag.)
 6. Par nekustama īpašuma Stadiona iela 14B, Ozolnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai izsolē
 7. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ("Virši"-6, Jaunpēternieki)
 8. Par nekustama īpašuma Lapu ceļš 37, Cenu pagasts, atsavināšanu par nosacīto cenu
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Katlu māja, Platones pag.)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Brūklenes, Glūdas pag.)
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Sēnītes, Svētes pag.)
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Irbenes, Glūdas pag.)
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Zelmiņi, Glūdas pag.)
 14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Dzērvenes, Glūdas pag.)
 15. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Īves, Valgundes pag.)
 16. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.2,8.§, 1.p) „Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu”
 17. Par zemes vienības domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu( Pērles, Kalnciema pag.)
 18. Par atteikumu izskatīt atsavināšanas ierosinājumu (Parka iela 3-7, Ozolnieki)
 19. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
 20. Par zemes vienības sadalīšanu ( Lielupes iela 27, Kalnciems)
 21. Par ēkas nojaukšanu (Saules iela 8, Valgunde, Valgundes pag.)
 22. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, apstiprināšanu un saist
 23. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
 24. Par saistošo noteikumu Nr. 6 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" precizēšanu
 25. Par Jelgavas novada Dienas aprūpes centra “UPE” vadītāja atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
 26. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāja atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
 27. Par Ilzes Mangusas atbrīvošanu no Ozolnieku novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata
 28. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu (Graudnieki, Jaunsvirlaukas pag.)
 29. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Staļģene)
 30. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA KABANS (Sodzeri, Salgales pag.)
 31. Par saistošo noteikumu Nr. „ Jelgavas novada teritorijas uzturēšana un kopšana” apstiprināšanu
 32. Par apkures tarifu apstiprināšanu
 33. Par saistošo noteikumu Nr.7 “ Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražo
 34. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Spilves, Valgundes pag.)
 35. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011401, Zvaigžņu ielā 2A, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 36. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011402, Saules ielā 18, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 37. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440050252, Parka ielā 2, Brankās, Cenu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 38. Par saistošo noteikumu Nr…. „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā” izdošanu
 39. Par saistošo noteikumu Nr. „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldībā ” apstiprināšanu
 40. Par saistošo noteikumu Nr. „ Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevum
 41. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā” apstiprināšanu
 42. Par “Kārtība, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu
 43. Par saistošo noteikumu Nr….. „ Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” izdošanu
 44. Par saistošo noteikumu Nr. „Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu
 45. Par saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām” izdošanu
 46. Pap.DK. Par Jelgavas novada Sporta centra nolikuma apstiprināšanu
 47. Pap.DK. Par sociālās aprūpes centra “Zemgale” nolikuma apstiprināšanu
 48. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ozolnieku Sporta skola” programmu pievienošanu pašvaldības pro
 49. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr. „Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sist
 50. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr. ______ “Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināš