Pašvaldība
Apvienoto komiteju ārkārtas sēde Nr.2

09.09.2021., plkst.14:00

Darba kārtība:

  1. Par saistošo noteikumu Nr. "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība"
  2. Par saistošo noteikumu Nr. Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā
  3. Par pabalstu sistēmas koncepciju
  4. Par saistošo noteikumu Nr. „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā” apstiprināšanu
  5. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju paaugstinātas amata algas noteikšanas kritērijiem
  6. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm 2021./2022.m.g.
  7. Par saistošo noteikumu Nr. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā
  8. Par saistošo noteikumu Nr.___ “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu
  9. Par atļauju Gitai Aizpurei savienot valsts amatpersonas amatu