Pašvaldība
Apvienoto komiteju sēde Nr.1

21.07.2021., plkst.15:00

Darba kārtība:

 1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Līgotnes1-3, Glūdas pag.; 2.Zaļā iela 2-3, Vircavas pag.; 3.Sidrabītes-11, Lielplatones pag.)
 3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Niedru6-17, Staļģene; 2.Niedru6-16, Staļģene; 3.Niedru 6-6, Staļģene)
 4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Ziemāji, Sesavas pag.; 2.Sēnītes, Svētes pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Kļaviņu lauks, Sesavas pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Palejas, Zaļenieku pag.; 2.Saktas, Zaļenieku pag.; 3.Driksas, Jaunsvirlaukas pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Stacijas 2, Sesavas pag.; 2.Upesliepas, Valgundes pag.)
 8. Par atcēlēja līguma noslēgšanu (Parka iela 8-1, Eleja)
 9. Par zemes vienības sadalīšanu (Līves parks, Līvbērzes pag.)
 10. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Kalnciema pag.)
 11. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu
 12. Pap.DK.Par Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam apvienotā Investīciju plāna 2021. – 2023.gadam apstiprināšanu
 13. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Straume 129, Glūdas pag.)
 14. Pap.DK.Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Platones pag.)
 15. Pap.DK.Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Mežmalinas, Kalnciema pag.)
 16. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Niedru iela 6-4, Staļģene)