Izglītība Projekti
Foto

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2023/10155 “Inclusion from the very start” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu “Pūcīte” un “Zīlīte” pedagogi no š.g. 16. līdz 22. martam viesojās pie partneriem Somijā, Loimaa, lai iepazītu un analizētu Somijas kolēģu pieredzi iekļaušanas jautājumos dažādos izglītības posmos.

Nedēļas garumā abu iestāžu pedagogi, piedaloties dažādās uzņemošās iestādes organizētajās aktivitātēs, iepazina iekļaušanas jautājumu īstenošanas praksi Somijā, lai veicinātu labāku šīs problēmas izpratni, sekmētu jaunu profesionālu darba rīku sagatavošanu un paaugstinātu iekļaušanas kvalitāti pašu iestādēs.

Par brauciena laikā piedzīvoto un gūtajām atziņām stāsta tā dalībnieces:

“Brauciena laikā apmeklējām 11 dažādas institūcijas, kas no dažādām perspektīvām, bet vienā valodā runāja par iekļaušanas jautājumiem un to nozīmi. Helsinkos vērojām, kā ar iekļaušanas jautājumiem tiek strādāts bibliotēkā Oodi. Bibliotēka atrodas pretī Somijas parlamenta ēkai, kas simbolizē visu cilvēku vienlīdzību. Bibliotēkas vide ir pielāgota dažādam cilvēku grupām un katrs sabiedrības loceklis tajā var gan strādāt, gan atpūsties, gan nodarboties ar saviem hobijiem. Bijām privātā bērnudārzā Verkanappulat Oy, kur iepazinām bērnu dārza ikdienas ritmu: gan teorētiskā stāstījumā, gan praktiski vērojot darbu telpās un āra vidē. Pārsteidza esošā fleksiblā sistēma, ka bērnudārzu var apmeklēt, noslēdzot ar pašvaldību līgumu uz konkrētu apmeklējuma stundu skaitu. Visā visumā bērniem Somijā līdz 6 gadiem ļauj būt bērniem - ļauj socializēties, daudz spēlēties, radoši izpausties, eksperimentēt, apgūt praktiskas iemaņas. Bērnam ļauj darīt gandrīz visu, bet ar vienu noteikumu - bērns nedara pāri sev un citiem. Par pirmsskolas skolotāju var strādāt tikai ar pabeigto pedagoģisko izglītību. Atbalsta personāla uzraudzībā ir vairākas pirmsskolas iestādes un tie pilda vairāk konsultatīvo funkciju. Pēcāk tika apmeklēts TexVex, jauniešu integrācijas darba centrs, un Duuniparki - centrs marginālo cilvēku integrēšanai. Somijā cilvēks ir vērtība, par to rūpējas valsts, atspoguļojot to likumdošanā. Strādājot šādos centros cilvēkiem ir iespēja iekļauties atpakaļ darba tirgū, pilnveidot savas darba prasmes, tādā veidot sniedzot labumu sabiedrībai kopumā.

Loimaa pilsētā tika apmeklētas divas iestādes: Starptautisko bērnu namu jeb ģimenes grupas māju (bēgļiem) un Koti Pesa - Bērnu un jauniešu labklājības centru (jeb bērnu namu - somu bērniem). Abās organizācijas ir mājīgas, skaistas telpas, katram bērnam ir sava istaba un tiek nodrošināta tāda pati dzīve, kā citiem bērniem viņu vecumā - skola, hobiji, draugi utt. Speciālisti šajās iestādēs strādā izmantojot “drošas piesaistes” teorijas metodes, t.i. cieņa, miers un pacietība. Būtiskākais ir katra pieaugušā prasme veidot attiecības ar bērnu. Loimas evaņģēliskā tautskola (Loimaan evankelinen kansanopisto) kā fonda organizācija piedāvā izglītības iespējas imigrantiem (pieaugušajiem). Tautskolā imigranti apgūst somu valodu un divu gadu laikā iegūst pamatizglītību, kas ļauj Somijā turpināt mācīties, strādāt un iegūt pilsonību. Sadarbojoties pašvaldībai ar privāto sektoru tiek īstenots kopējs mērķis – nodrošināt katram cilvēkam kvalitatīvu dzīvi, ievērojot vienlīdzības un iekļaušanas principus. Tamperē Tulppaanitalo centrs (KVPS Tukena Oy) piedāvā dažādus pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (pakalpojumi ģimenēm, nometnes, mājokļi, dienas centri, arodskolas izglītība u.c.). Šiem cilvēkiem ir iespēja apmeklēt dienas centrus un nodarboties ar sev interesējošām nodarbēm. Apmeklējām Loimaa mūzikas skolu, kur iepazināmies ar interešu izglītības iespējām bērniem un arī pieaugušajiem. Mūzikas izglītības galvenais mērķis ir muzicēšana kopā. Apgūt kādu instrumeta spēli var jebkurš cilvēks neatkarīgi no vecuma un spējām gan profesionālā līmenī, gan interešu izglītības formā. Apmeklējām Loimaa mūzikas skolu, kur iepazināmies ar interešu izglītības iespējām bērniem un pieaugušajiem. Braucienam noslēdzoties apmeklējam Hirvikosku sākumskolu, kurā mācās bērni no 1.-9. klasei, un kurā ir arī grupas bērniem ar īpašām vajadzībām.”

L.Klegere-Dortāne: "Šī brauciena fokuss tika vērsts uz iekļaušanas jautājumiem Somijā no dažādu vecumu, sociālo grupu perspektīvām - cilvēku ar invaliditāti, dažādiem attīstības traucējumiem, dažādu nacionalitāšu un kultūru, atšķirīgu reliģiju u.c.  Svarīgākā atziņa, ko no brauciena guvu: sistēmai jākalpo cilvēkam, nevis otrādi. Pieņemt otru tādu, kāds viņš ir un otrādi, un katras jomas speciālists un arī sabiedrības loceklis uzņemas atbildību par savām rīcībām un paveicamo. Izglītībā attiecības starp bērnu un pieaugušo ir pats svarīgākais, lai bērns saprastu, ka viņš ir svarīgs!”

I.Meldere:  Somijā bērns ir vērtība! Viss tiek pakārtots bērna labklājībai. Bērns darbojas patstāvīgi, ar sev interesējošām lietām, ar noteikumu- nedaru pāri sev un citiem. Es pieņemu citus, citi pieņem mani. Somijā viss pakārtots tā , lai cilvēks attīstās sev, nevis citiem.  Cilvēki dara darbu, kas viņiem patīk un viņi mīl to, ko dara. Iekļaušana ir iespējama visos līmeņos un jebkurā vecumā. Somijā bērna speciālās vajadzības tiek apzinātas jau no viņa dzimšanas dienas un to veic medicīnas speciālisti (ģimenes ārsts), kas seko līdzi bērna attīstībai. Ja bērnam nepieciešams atbalsts, tiek piesaistīts nepieciešamais speciālists. Logopēds, psihologs ir kā medicīnas darbinieki un viņu pakalpojumi pieejami medicīnas iestādē. Somijā bērni bērnu dārzā apgūst galvenokārt sociālās prasmes, pašaprūpi. Akadēmiskās zināšanas bērni sāk apgūt skolā. Aizejot uz skolu bērniem ir jābūt motivētiem mācīties. Galvenā ir bērnu labbūtība."

A.Dermane: "Cilvēks ir vērtība. Somijā sistēma ir cilvēkam nevis cilvēks sistēmai. Pašvaldība sadarbojas ar privāto sektoru un nevalstiskām orgānizacijam, ar mērķi īstenot iekļaušanas un vienlīdzības principus dažādas jomās. Somu moto - daram kopā un nesarežģījam vienkāršas lietas. Vērtības ir uzticēšana viens otram, ka arī cieņpilni un ar augstu atbildības sajūtu pildīt savu darbu. Galvenā izglītības pieeja ir “mācīšanās darot”. Man kā speciālajam pedagogam, brauciens iedeva pārliecību par savu redzējuma “pareizo virzienu”, paņēmu dažas labas idejas darbam, kā arī uzzināju par somu autora grāmatu "Ardievas šķēršļiem", kura ir iztulkota arī latviski. Ieteikums būtu turpināt īstenot šāda veida projektus, ar to palīdzību, ņemot vērā Somijas izglītības pieeju, organizēt un īstenot iekļaujošus pasākumus, kā arī sadarboties ar privāto sektoru un nevalstiskām organizācijām."

J.Kupriša: "Katrs no mums šīs nedēļas laikā mainīja savu uztveres un domāšanas modeli par to, kas ir iekļaušana. Tā ir daudz plašāka, nekā tikai bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana klašu grupās. Tas ir stāsts par domāšanas veida maiņu, kur katrs mēs esam vērtība, ka izglītība ir vērtība, ka Tu esi profesionālis ar diplomu, Tava atbildība ir kvalitatīvi veikt darbu, kas ir izvēlēts mērķtiecīgi un Tev patīk tas, ko Tu dari (ja nepatīk, neapmierina, tad vienmēr ir iespēja to mainīt, mācīties un darīt, to kas patiešām patīk). Iespējams šī iemesla dēļ Somija jau vairākus gadus pēc kārtas ir atzīta par laimīgāko valsti pasaulē. Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, valsts piederības, medicīniskām diagnozēm katrs saņem atbalstu. Somijā visos līmeņos sistēmiski strādā kopā, lai katram būtu labāka dzīve. Katram ir iespēja, bet jādara pašam! Pēc brauciena tā dalībnieki ir iniciējuši sarunu ar Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, Projektu nodaļu un Labklājības pārvaldi, lai pastāstītu par brauciena laikā gūto pieredzi un rosinātu domāt par labās prakses pārņemšanas iespējām no kolēģiem Somijā, kā arī prezentētu uz esošās pārvaldības sistēmas uzlabošanu vērstus punktus sociālā atbalsta un starpinstitūciju efektīvai sadarbībai!"

Resursi internetā par pieredzes apmaiņu:

PII “Pūcīte” veiktie publicitātes ieraksti FB:

Nordplus projekta logo

“Inclusion from the very start” ir 1 gadīgs Nordplus programmas mobilitātes projekts, kura mērķis ir ir paaugstināt darba kvalitāti iekļaušanas jautājumos agrā bērnībā, pamatojoties uz adaptētas labās prakses piemēriem Somijas un Latvijas lauku apvidos. Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit.