Nordplus programma Projekts

Elejas PII "Kamenīte" par intensīvu darba periodu izvērties 2022./23. mācību gada noslēgums. Drīz vien pēc projekta partneru uzņemšanas maija beigās Latvijā jau bija jāpošas pie kolēģiem uz Igauniju, lai no 13. līdz 15. jūnijam Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10205 “Green learning opportunities in the early childhood” ietvaros apmeklētu partneriestādi Tareke”

Šis bija projekta “Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā” (Eng: Green learning opportunities in the early childhood) otrā mobilitāšu cikla otrais brauciens. Ja pirmā cikla ietvaros iestādes plānoja, pētīja un pēcāk katra individuāli īstenoja idejas zaļo zonu izveidei āra vidē, tad otrajā ciklā tās izvērtē padarīto – šoreiz pie kolēģiem Igaunijā. No Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” aktivitātēs piedalījās septiņi pedagogi.

Projekts

Par mobilitātes laikā paveikto stāsta PII “Kamenīte” vadītāja I.Buse:

“Pagājušonedēļ, no 13. līdz 15. jūnijam, apmeklējām pirmsskolas izglītības iestādi ‘Tareke”, kur Nordplus projekta ietvaros piedalījāmies iestādes organizētajās āra aktivitātēs, vērojām āra pedagoģijas rotaļnodarbību procesu sešās iestādes grupās, pārrunājām rotaļnodarbībās izmantotās āra pedagoģijas metodes un ierīkotos mācību centrus, iepazināmies ar labās prakses piemēriem un āra teritorijas resursu izmantošanas metodēm ikdienas rotaļnodarbību procesā. Igauņu kolēģi bija arī noorganizējuši izglītojošu pasākumu Igaunijas Nacionālajā Alataguse parkā, kur praktiski tika apgūtas dažādas āra aktivitāšu mācību metodes, noklausījāmies arī izglītojošu lekciju par dabas daudzveidību parka teritorijā. Mobilitāte tik noslēgta ar projekta vadības un īstenošanas jautājumu apspriešanu, proti, pārrunāti projekta partneru īstenotie un plānotie popularizēšanas pasākumi, aktivitāšu īstenošana atbilstoši plānam, uzdevumi līdz nākamajai sanāksmei, starptautiskās konferences plānošana u.c. jautājumi.

Mobilitātes laikā guvām praktiskas idejas āra vides un lodžiju papildināšanai mūsu pašu iestādē (aktivitāšu, izglītojoši centri āra vidē, eksperimentu centri). Līdz šim jau esam izveidojuši “Sajūtu taku” un dažādus āra aktivitāšu centrus un, lai padarītu āra mācību procesu vēl daudzveidīgāku, plānojam arī iegādāties āra eksperimentu centrus.”

“Green learning opportunities in the early childhood” ir Nordplus programmas projekts, kurš tiek īstenots no 2022. gada 1.augusta līdz 2024. gada 31.janvārim. Projekta mērķis ir sadarbojoties un apmainoties ar labo praksi starp Baltijas valstu pirmsskolas iestādēm, izveidot āra telpas, kas paplašinātu mācīšanās dabā praktizēšanas iespējas, tādā veidā veicinot un rodot apstākļus bērniem izzināt, atpazīt, eksperimentēt un radīt. 

Vairāk informācijas par projektu.

Nordplus