Projekti
Arī turpmāk būs pieejams atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, Jelgavas novadā tiek īstenots projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001). Projekts tika uzsākts 2017. gada 1.jūnijā un pirmā plānošanas perioda aktivitātes noslēdzās š.g. 31.maijā.

Projektā iesaistītas 5 Jelgavas novada skolas un, gatavojot pasākumu plānus otrajam plānošanas periodam, Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm izvērtēja skolu vajadzības, līdzšinējā projekta realizācijas gaitā sasniegto un iepriekšējā periodā īstenoto pasākumu lietderīgumu. Nākamos divus gadus izglītojamie projekta skolās varēs turpināt saņemt individualizētu atbalstu konsultāciju formā, lai apgūtu iztrūkstošās zināšanas vai gluži pretēji - saņemtu atbalstu, gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm un dažādiem konkursiem. Tāpat projekta ietvaros paredzēti dažādi ārpus-stundu pasākumi, lai paplašinātu izglītojamo redzesloku, veicinātu interesi par zinātni un  tehnoloģijām un veicinātu motivāciju un vēlmi darboties – tie būs dažādi pulciņi, nodarbību cikli, kā arī praktiskas darbošanās iespējas ārpus-stundu laikā.

Visas projektā iesaistītās skolas atzinīgi vērtē dalību projektā un projektā piedāvātās iespējas, kā arī aktīvi izmanto papildus projektā pieejamos, Valsts izglītības satura centra organizētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus.

2019.gada 16.jūlijā Valsts izglītības satura centrs ir apstiprinājis pasākumu plānu projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” otrajam plānošanas periodam (2019. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31.maijs) ar kopējo finansējumu EUR 150 657,05.

Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

ESF logo