Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Ar četrpadsmit deputātu balsīm “par” Jelgavas novada dome šodien izlēma atcelt pagājušā gada marta domes lēmumu par līdzdalības izbeigšanu SIA “Zemgales veselības centrs” (ZVC) un pagājušā gada 25. oktobra lēmumu par šīs kapitālsabiedrības kapitāla daļu pārdošanu. Līdz ar to dome lēmusi apturēt kapitālsabiedrības kapitāldaļu atsavināšanas procesu un nodrošināt SIA “Zemgales veselības centrs” izmaksu lietderības un likumības revīziju no 2021.gada 1.janvāra.

Līdz ar kapitāldaļu atsavināšanas procesā veiktajām darbībām pašvaldība ir saņēmusi vēstules gan no Nacionālā veselības dienesta, biedrības “Latvijas Slimnīcu biedrība” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ar aicinājumu nepieļaut stabilas, finansiāli sekmīgas un uz attīstību vērstas veselības aprūpes uzņēmuma pārdošanu trešajām personām,  kas varētu būtiski ietekmēt kvalitatīvu veselības pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas valstspilsētas un visas Zemgales iedzīvotājiem. Tāpat pašvaldība saņēmusi arī iebildumus par Jelgavas novada domes autonomo funkciju deleģējuma PS “Kapitāla pārvaldes sistēmas” 2003.gada 30.decembrī tiesiskumu.

Tas licis pārskatīt šī brīža pašvaldības iespējas objektīvi un izsvērti virzīt procesu kapitāldaļu atsavināšanai.

Jāatzīst, ZVC kapitāldaļu vērtības un atsavināšanas nosacījumi, izsoles vai pirmpirkuma tiesību jautājums jau pusgadu ir arī domes deputātu debašu un viedokļu dienaskārtībā. Pildot oktobra lēmumu un uzsākot kapitāldaļu atsavināšanas procesa virzību, pašvaldība balstījās uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu lietderīgi rīkoties ar publiskas personas līdzekļiem un mantu, nosakot, ka manta atsavināma par iespējami augstāku cenu. Līdz ar to pašvaldība veica darbības kapitāldaļu atsavināšanas procesam, sākotnēji paredzot izsoli. Savukārt 2024.gada 18.aprīlī pēc Pašvaldības pieprasījuma ir saņemts Valsts kancelejas norādes par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību attiecībā uz publisku personu kapitāla daļām, atsaucoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pašvaldības kapitāla daļu atsavināšanas kārtību privātā kapitālsabiedrībā, kurā Pašvaldībai nav 100% kapitāla daļu.

Jāpiemin, ka, izskatot jautājumu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāldaļu pārdošanu domē 2023.gada 25. oktobrī, dome apstiprināja pārdošanas cenu 2,5 miljoni eiro apmērā, balstoties uz SIA “Interbaltija” vērtējumu. Taču līdz ar debatēm par juridiski pareizāko taktiku – izsole vai pirmpirkuma tiesības, ņemti vērā arī deputātu pārmetumi, ka vērtējums ietver kapitālsabiedrības pārvaldītāja PS ”Kapitāla pārvaldes sistēmas” sniegto informāciju un šis vērtējums nav iespējami objektīvākais, pirmšķietami kapitālsabiedrības vērtību saredzot augstāku. Jāatzīst gan, ka pašlaik pašvaldība jau ir pasūtījusi arī citu neatkarīgu vērtējumu, balstoties uz kapitālsabiedrības valdē ieceltās pagaidu valdes sniegtajiem datiem un finanšu rādītājiem.

Kā zināms, 26. martā notika SIA “Zemgales veselības centrs” ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā lēma par izmaiņām uzņēmuma valdes sastāvā.  Par pagaidu valdes locekļiem uz laiku, kamēr norit uzņēmuma kapitāldaļu atsavināšanas process, iecēla pašvaldības pārstāvjus - Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Vaivu Laimīti un Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieci Svetlanu Krūmiņu.

“Daudzo apsvērumu debatēs Jelgavas novada dome kā problemātisku saskata iespēju šobrīd kapitālsabiedrības kapitāldaļu atsavināšanu turpināt un ar šodienas lēmumu atcēla iepriekšpieņemtos lēmumus, lai turpinātu pārvaldīt kapitālsabiedrību, organizēt kapitālsabiedrībā auditu par pēdējo trīs gadu uzņēmuma darbību. Uzņēmums turpinās nodrošināt kvalitatīvus medicīniskos un veselības pakalpojumus, savukārt pašvaldībai visupirms nepieciešams būs organizēt kapitālsabiedrībā auditu, kā arī tuvākajā laikā konkursa kārtībā meklēt pastāvīgās valdes locekļus SIA “Zemgales veselības centrs” veiksmīgas saimnieciskās darbības turpināšanai jau ar lielāku pašvaldības pārraudzību un iesaisti” komentē izpilddirektora vietnieks Kaspars Sniedzītis.

2024. gada 24. aprīļa Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja lēmumprojektu par iespējamo dividenžu izmaksu un apmēru SIA “Zemgales veselības centrs” pārskata perioda gada peļņai 2023.gadā. Uzņēmuma gada pārskats pašvaldībai iesniegts jau martā, savukārt tā apstiprināšana plānota Sabiedrības dalībnieku sapulcē 29. aprīlī. Lēmumprojektu par iespējamo dividenžu izmaksu Finanšu komiteja neatbalstīja, savukārt 24.aprīļa domes sēdē no dienaskārtības izbalsoja, ņemot vērā lēmumprojekta par kapitāldaļu atsavināšanas atcelšanu.

Faktiem:

2023. gada pavasarī SIA “CSE COE” un Konkurences padome  vērtēja pašvaldības deleģētos uzdevumus SIA “Zemgales veselības centrs” kontekstā ar sniegtajiem pakalpojumiem veselības aprūpes jomā, rekomendējot tiešo līdzdalību līdz Koncesijas līguma termiņa beigām saglabāt un pēc tam kapitāldaļas atsavināt.

2023. gada 29.martā Jelgavas novada dome lēma izbeigt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA “Zemgales veselības centrs” pēc koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā termiņa beigām. Iepriekš minētā līguma termiņš noslēdzās 2024. gada janvārī.

2023. gada 25. oktobra sēdē atbalstīja lēmumprojektu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu, paredzot pašvaldībai piederošās 88,19% kapitāla daļas atsavināt ar sākumcenu, ko noteicis neatkarīgs vērtētājs -  2 560 000 eiro. Tobrīd Jelgavas novada domes neapstrīdama iniciatīva bija kapitāldaļu atsavināšanai paredzēt izsoli.

2024. gada 8. janvārī rosināja SIA “Zemgales veselības centrs” valdi sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, taču, ņemot vērā, ka tas mēneša laikā netika izdarīts, saskaņā ar Komerclikuma 213.panta ceturto daļu dalībnieku sapulci pēc jebkura dalībnieka pieprasījuma sasauc komercreģistra iestāde. Pašvaldība ar šādu pieteikumu 2024. gada 12. februārī vērsās pie Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un 13. martā saņēma atbildes vēstuli, ar kuru dalībnieku sapulces sasaukšana tika noteikta 26.martā.