Sociālā joma
Foto

Lai varētu izcelt Bāriņtiesu darba nozīmi un pateikt īpašu paldies bāriņtiesu darbiniekiem par rūpēm, pašaizliedzību, misijas apziņu, par ieguldījumu un drosmi, Labklājības ministrija, Bērnu aizsardzības centrs un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija vienojušies, ka turpmāk ik gadu 26. marts noteikts kā bāriņtiesu darbinieku diena, izceļot bāriņtiesu lomu pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

“Darbs bāriņtiesā nav viegls - ne psiholoģiski, ne emocionāli, tas prasa ne tikai vispusīgas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības normatīvu jomā, bet arī ļoti lielu garīgu piepūli, kā arī personas psiholoģisko resursu atdevi. Bāriņtiesas darbinieki nereti ikdienā sevi iegulda darbā,  veicot vairāk nekā to prasa viņu tiešie pienākumi,  pašaizliedzīgi laiku veltot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību aizsardzības nodrošināšanai. No sirds sveicu savus kolēģus un visu Jelgavas novada un citus Latvijas Bāriņtiesu pārstāvjus,”pauž Jelgavas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Solveiga Alksne.

Jelgavas novada Bāriņtiesā kopā strādā 18 darbinieki – bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 13 bāriņtiesas locekļi, kuri piesaistīti konkrētām pagastu pārvaldēm, psihologs, lietvedis un datu ievades speciālists.

Bāriņtiesas galvenais pienākums ir nodrošināt bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu un tiesību aizsardzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Bāriņtiesas galvenie uzdevumi ir aizstāvēt bērnu personiskās un mantiskās intereses, lemt par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu vecākiem, izšķirt bērnu un vecāku domstarpības vai domstarpības starp vecākiem, lemt par audžuģimenēm, dibināt aizbildnību un iecelt aizbildni bērnam, lemt par adopciju, lemt par bērnu ievietošanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, iecelt aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju. Kopumā tie ir vismaz astoņpadsmit jautājumi kurus risina bāriņtiesas savā ikdienas darbā.

Jelgavas novada Bāriņtiesas apkopotā statistika par aizvadīto gadu liecina, ka ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits (uz 2023. gada 31. decembri) novadā bija 151: audžuģimenēs 35, aizbildnībā 96 un bērnu aprūpes iestādēs 20. Pēdējos gados Jelgavas novadā cītīgi strādāts pie audžuģimeņu skaita pieauguma un stabilizācijas. Uz doto brīdi novadā ir 22 audžuģimenes. Viens no bāriņtiesas galvenajiem uzdevumiem, protams, ir arī rūpēties par adopcijas jautājumiem.  2023. gadā Jelgavas novadā par adoptētājiem atzītas astoņas personas. Savukārt par četriem bērniem pieņemts lēmums par adopcijas atbilstību bērna vislabākajām interesēm. Bet diviem bērniem adopcija apstiprināta tiesā. Aizgādnībā esošās personas aizvadītajā gadā kopā bija 49. Savukārt 14 personām pērn Jelgavas novadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas aizgādības tiesības.

“Ieguldījumu bāriņtiesas darbības nodrošināšanā ir grūti izmērīt kategorijās, matemātiskās vienībās, lietu skaitā vai pieņemto lēmumu daudzumā. Katrs bāriņtiesas pieņemtais lēmums būtībā ir bērna un ģimenes liktenis, viņu nākotne, viņu tiesības, intereses un turpmākā dzīve. Cilvēkbērns, cilvēcība un cilvēka cienīga dzīve – tie ir galvenie vadmotīvi darbam bāriņtiesā. Jauki, ka uzraugošās institūcijas akcentē bāriņtiesas darba nozīmi, jo nereti ikdienā bāriņtiesu darbinieki paliek nesaprasti, saņem apkārtējo kritiku un nosodījumu, bet pateicību nākas dzirdēt reti,” teic S. Alksne.

Par bāriņtiesas darbinieku var kļūt atsevišķu profesiju pārstāvji: pedagogs, jurists, sociālais darbinieks, psihologs, mediķis. Katram bāriņtiesas darbiniekam obligāti jāapgūst 190 stundu apmācības, lai pilnvērtīgi varētu veikt savus pienākumus bāriņtiesas darbā.

Jelgavas novada Bāriņtiesa izveidota 2009. gada septembrī. Savukārt 2021.gadā teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot divas bāriņtiesas - Jelgavas novada Bāriņtiesu un Ozolnieku novada bāriņtiesu – tika izveidota vienota Jelgavas novada Bāriņtiesa.