Pašvaldība
BŪVVALDE AICINA SAKĀRTOT SAVAS BŪVES ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

Būvvalde atgādina, ka būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra (būvatļaujas datums), jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim (8 gadus pēc Būvniecības likuma stāšanās spēkā).

Ja tiek pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, īpašniekam ir jāmaksā paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis 3 % apmērā no augstākās zemes vai būves kadastrālās vērtības par laika periodu no maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma termiņa notecēšanas līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas (parakstīšanas) dienai.

Būvvaldes būvinspektori ir sākuši apsekot būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014.gada 1.oktobra, un īpašniekiem tiek izsūtīti Atzinumi par būves pārbaudi. Ar to vēlamies informēt, ka Būvvalde nevis soda īpašniekus, bet aicina sakārtot savas būves atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 77.punkts nosaka, ka Būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu maksimālais izpildes termiņš ir pieci gadi.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 56.punkts nosaka, ka Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 79.punkts nosaka, ka Būvatļaujā norādītie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir jāizpilda speciālajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā. Ja būvniecības ierosinātājs minētos nosacījumus norādītajā termiņā neizpilda, būvatļauja pēc minētā termiņa beigām ir atceļama.

Ja esiet saņēmuši nepamatotu Atzinumu (ēka jau ir nodota ekspluatācijā), tad lūdzam, sazināties ar Būvvaldi uz e-pastu: buvvalde@jelgavasnovads.lv vai pa tālruni: +371 20218362, lai varam risināt radušos situāciju.

Ja līdz 2022. gada 1. oktobrim nav bijis iespējams ēku nodot ekspluatācijā (būvdarbi ir uzsākti, bet nav pabeigti), normatīvie akti paredz iespēju pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu pēc noteiktā maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  1. Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu;
  2. Apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija;
  3. Aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (ja iesniegumā lūgts pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu);
  4. Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns (ja iesniegumā lūgts pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu).

 

Iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem papīra formātā iespējams iesniegt Jelgavas novada Būvvaldē (Stadiona ielā 10 (2.stāvā), Ozolniekos), parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pastu: buvvalde@jelgavasnovads.lv vai elektroniski iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Būvvaldi uz e-pastu: buvvalde@jelgavasnovads.lv vai pa tālruni: +371 20218362.