Projekti
Foto

Novada iedzīvotāji, pašvaldības speciālisti un sadarbības partneri URBACT IV programmas projekta darba grupas ietvarā tikās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, lai diskutētu par iekšējo motivāciju un prasmēm digitālo rīku lietošanā. Izvirzot esošās problēmas sociālās atstumtības un digitālās atpalicības riskiem reģionā, definēja vīzijas versijas topošajam digitālās iekļaušanas rīcības plānam.

 

logo

Seminārā darba grupai mērķis bija definēt lokālā konteksta digitālo izaicinājumu problēmu kodolīgā formā, kā arī radīt Jelgavas novada vīziju digitālajai iekļaušanai un plānot darbības vīzijas iedzīvināšanai.

Klātesošos semināra dalībniekus uzrunāja lietotāju pieredzes un digitalizācijas eksperts Toms Grīnbergs, kurš aktualizēja tēmu - “Kāpēc klientam lietot Tavu risinājumu?” un sniedza ieskatu iekšējās motivācijas radīšanai apgūt nepieciešamās prasmes, lietot rīkus un tehnoloģijas. Jāuzsver, ka jau nākamo 10 gadu laikā daudzās nozarēs viens darbinieks, izmantojot Mākslīgā Intelekta risinājumus spēs aizstāt 2-3 darbiniekus. Darba tirgū apdraudētas ir personas, kuras neturpinās izglītoties digitālo risinājumu jautājumos. Iedzīvotājiem ir jādod motivācija un iespējas rīkoties.

Atskatoties uz iepriekšējās darbnīcas rezultātiem darba grupa secīgi izvirzīja 5 aktuālus problēmjautājumus, piemēram - zināšanu trūkums par piekļuves alternatīvām; bailes no nezināmā digitālā vidē; nevēlēšanās pamest komforta zonu un izmantot digitālos rīkus; mazinās pilsoniskā līdzdalība; digitālās platformas ir pārāk sarežģītas lietotājiem. Eksperti definēja uzdevumus un izvirzīja vīziju rīcības plānam - tuvākajā nākotnē ikviens Jelgavas novada iedzīvotājs ir zinošs, aktīvs un ieinteresēts apgūt digitālos rīkus, pilnveidot digitālās prasmes un izmantot tās visās dzīves jomās. Redzējums par digitāli spēcīgu Jelgavas novadu ir ambiciozs, bet sasniedzams. Ar reālistisku un pamatotu rīcības plānu mēs varam radīt kopienu, kurā ikvienam ir iespēja gūt labumu no digitālajām tehnoloģijām. Kā sasniegt vīziju (provizoriski):

  • Piedāvāt pieejamas digitālās pratības apmācības ikvienam;
  • Veicināt digitālo rīku izmantošanu visās dzīves jomās;
  • Atbalstīt inovatīvu digitālo risinājumu izstrādi;
  • Veidot digitālās iekļaušanas kultūru.

Vīzijas galvenais uzsvars uz iedzīvotāju pratību:

  • Informēts iedzīvotājs - pamats izpratnei par digitālajām tehnoloģijām un to, kā tās var izmantot savas dzīves uzlabošanai.
  • Aktīvs iedzīvotājs - prot ērti izmantot digitālos rīkus saziņai, mācībām un sabiedriskai līdzdalībai.
  • Ieinteresēts iedzīvotājs - motivēts turpināt apgūt digitālās tehnoloģijas un zināt kā tās var izmantot savā labā.

Izmantojot URBACT nākotnes laikraksta metodi tika modelēti arī attīstības scenāriji kādai konkrētai problēmai.

Projekta turpinājumā tiek izstrādātā rīcības plāna izstrādes ceļa karte, plānotas nākamās vietējās ekspertu darba grupas, tāpat dalībnieki piedalīsies starptautiskajās tiešsaistes projekta partnerības sapulcēs un plānos maza mēroga pilotprojekta izmēģinājumu Jelgavas novadā.

Projektā iesaistījušies 9 partneri, tā vadošais partneris – Mollet del Valles pašvaldība Spānijā un projekta partneri:  Jasi pašvaldība (Rumānija), Aleksandropolis pašvaldība (Grieķija), Torres Vedras pašvaldība (Portugāle), Zenica-Dobojas apgabals (Bosnija un Hercegovina), Lepidas reģionālā aģentūra (Emīlija-Romanja reģions, Itālija), Buloņsirmēras apgabals (Francija), Gdaņskas Uzņēmējdarbības Asociācija (Polija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir risināt sociālās atstumtības problēmas un veicināt digitālo iekļaušanu, ne tikai nodrošinot piekļuvi tehnoloģijām, bet arī ļaujot cilvēkiem attīstīt nepieciešamās prasmes, lai pilnībā izmantotu digitālās pasaules piedāvātās iespējas atbilstoši vietējiem apstākļiem iekļaušanu.

Projekts Nr. 20303 “Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai (DIGI-INCLUSION)” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021-2027 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT IV ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.