Projekti
Diskutē par inovatīvu mācību materiāla izstrādi sporta jomā

ES līdzfinansētā Erasmus+ projekta “Fairplay and Hapiness through Sports” fokusgrupas sapulcē 29.septembrī aicinātie eksperti iepazinās ar projekta pētījumu rezultātiem un diskutēja par pētījumā norādītajām tēmām, kuras ir svarīgas projekta rezultātu sasniegšanai, tajā skaitā arī fiziskās audzināšanas pedagogu un sporta treneru inovatīvo mācību metožu materiāla izstrādē.

Projekta 5 valstu konsorcijs (Creative Thinking Development (CRE.THI.DEV.) – Grieķija; Alexandru Ioan Cuza University of Iași (UAIC) – Rumānija; NGO - Inter Sport Group (ISG) – Bulgārija; Jelgavas Novada Pašvaldība (Sporta centrs) – Latvija; Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES) - Itālija) darbojas ar mērķi ieviest un mācīt bērniem visas universālās vērtības, kas ir koncentrētas olimpiskajos ideālos, rakstura un personības attīstībai nozīmīgākajā vecumā, piedaloties sporta aktivitātēs, izmantojot speciāli izstrādātus mācību materiālus. Tāpēc 2017.gada vasarā visās piecās projektā iesaistītajās valstīs tika veikti 2 pētījumi. Pirmais kvalitatīvais pētījums ar nosaukumu - “Vajadzības pēc godīgas spēles un olimpisko ideālu izglītības” iekļāva situācijas analīzi par partnervalstu sporta sistēmu un tās organizāciju; pārskatu par sporta ētikas izpratnes veidošanu starp sporta pedagogiem; sporta ētikas un sociālās ietekmes analīzi - sports visiem kā sociālo pārmaiņu un personīgās izaugsmes līdzeklis; bērnu dalību sportā un tā ietekmes uz sociālo progresu un personīgo izaugsmi; sporta skolotāju un treneru izglītības vajadzības attiecībā uz olimpisko ideālu veicināšanu; informāciju par labas prakses piemēriem un novatoriskām pieejām. Savukārt kvantitatīvajā pētījumā tika aptaujāti 250 respondenti (no katras valsts - 50), lai noskaidrotu fiziskās audzināšanas pedagogu, sporta skolotāju un treneru pieņemtās koncepcijas attiecībā uz godīgas spēles un Olimpiskajām vērtībām; kā sporta pedagogi un treneri definē, izprot un veicina potenciālo sporta ieguldījumu olimpisko vērtību attīstībā, mācot sociālās un morālās prasmes saviem skolēniem; no kurienes sporta pedagogi un treneri iegūst zināšanas par olimpisko vērtību veicināšanu, sociālo un morāles prasmju attīstību; vajadzības attiecībā uz jauniem mācību līdzekļiem un metodēm, lai veicinātu olimpisko pamatvērtību apguvi.

Abi pētījumi tika prezentēti pasākuma dalībniekiem, lai varētu izprast un izvērtēt katra pētījuma rezultātus un diskusijā pārrunāt esošo situāciju, dalīties ar labas prakses piemēriem un sniegt skaidrojumu par problēmsituāciju risinājumiem. Diskusijā pārrunātais ir ticis protokolēts, līdz ar to, fokusgrupas sapulcē rosinātie risinājumi, komentāri un ieteikumi turpmākām aktivitātēm un izglītības materiāla tapšanai tiks nosūtīti apkopošanai konsorcijam un iestrādāti projekta materiālos.

Fokusgrupas sanāksmē piedalījās pārstāvji no Jelgavas pilsētas Sporta servisa centra, Jelgavas novada Sporta centra, Latvijas lauksaimniecības universitātes Sporta Centra, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes, Jelgavas novada skolu fiziskās audzināšanas pedagogi un komandu sporta treneri.

Projekta aktivitātes  notiek Erasmus+ programmas projekta “Fair Play and Happiness through Sports” (Nr. 2016-2859/001-001) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.

attels