Pašvaldība
Domes sēde Nr. 2

05.01.2022., plkst.13:15

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par Jelgavas novada publisko bibliotēku nolikumu apstiprināšanu
3. Par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes amatiermākslas un interešu kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanu
4. Par grozījumiem 2021.gada 25.augusta Jelgavas novada domes lēmumā nr. 14. § “Par dibinātāja pārstāvju deleģēšanu dalībai izglītības iestāžu padomēs”
5. Par Vladislava Beitāna iecelšanu par Jelgavas novada Sporta centra direktoru
6. Par Gintas Avotiņas iecelšanu par Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju
7. Par Anitas Lieknas iecelšanu par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāju
8. Par uztura līguma slēgšanu ( Draudzības iela 11-2, Kalnciems)
9. Par uzturēšanās maksas noteikšanu SAC Zemgale
10. Par dalības turpināšanu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
11. Par saistošo noteikumu Nr. ______ “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
12. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA IKD birojs (Granti-2, Svētes pag.)
13. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Granti-2, Svētes pag.)
14. Par detālplānojuma “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu
15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam "Mežvidi", Elejā, Elejas pagastā
16. Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam "Upes lauks" 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
17. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu īpašuma bez atlīdzības (Kokles, Sesavas pag.)
18. Par līguma “Sadarbības līgums par datu apmaiņu” noslēgšanu (līgums ar Valsts zemes dienestu)
19. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu Gaismiņas, Vircavas pag.
20. Par Kārtības, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jelgavas novada pašvaldībā apstiprināšanu
21. Par Kārtības, kādā tiek noteikts uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa apstiprināšanu
22. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Līgotnes 1-3, Glūdas pag.)
23. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Zaļā iela 2-3, Vircavas pagasts)
24. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Līgotnes 1-3A, Glūdas pag.)
25. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54740120072, “Brieži”, Sesavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
26. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54820050172, “Skudriņas”, Svētes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
27. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440050830, Parka ielā 2A, Brankās, Cenu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
28. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010910, “Pūpoliņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
29. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010784, “Rīgas iela 24”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
30. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54119000885, Draudzības iela 6-88, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
31. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54609000194, “Dumpji 1”-6, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
32. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54609000201, “Dumpji 1”-2, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
33. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54620070030, “Gobu mežs”, Līvbērzes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
34. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziemeļlauks, Vircavas pagasts)
35. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010396, “Miezīši”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
36. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54119000887, Draudzības iela 7-38, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
37. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54310020502, “Uves”, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
38. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010397, “Vībotnes”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
39. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010398, “Viduspurmaļi”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
40. Par saistošo noteikumu Nr.** „Grozījumi 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
41. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu SIA “Bārs Meka” saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
42. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu Jūlijai Tokmačovai saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
43. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54740050017, Stacijas iela 6, Sesavā, Sesavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
44. Pap.DK. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54119000886, Draudzības iela 12A-112, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
45. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54860130723, “Pienenes”, Valgundes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
46. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010832, Skolas ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
47. Pap.DK. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Celtnieku iela 2-35, Āne)
48. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54620090116, “Pētersoni”, Līvbērzes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
49. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
50. Pap.DK. Par Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amata vietas un mēnešalgas apstiprināšanu un ..........iecelšanu par Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amata pienākumu izpildītāju
51. Pap.DK. Par Ievas Lazdiņas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci
52. Pap. DK. Par Sandras Savickas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
53. Pap.DK. Par Lienes Pipures iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
54. Pap.DK. Par Ievas Spalvas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
55. Pap.DK. Par Sintijas Laukas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
56. Pap.DK. Par Ligitas Vītiņas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
57. Pap.DK. Par Aigas Oses iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
58. Pap.DK. Par Inetas Ozoliņas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
59. Pap.DK. Par Vizmas Markus iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
60. Pap.DK. Par Indras Danšinas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
61. Pap.DK. Par Ilzes Šarikovas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
62. Pap.DK. Par Daces Saliņas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
63. Pap.DK. Par Marinas Smilgas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
64. Pap.DK. Par Natālijas Tomsones iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
65. Pap.DK. Par Ineses Belickas iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
66. Pap.DK. Par Urzulas Jēkabsones iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas locekli
67. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes atbrīvošanu no amata