Iedzīvotājiem JNKU Apsaimniekošana

SIA "Jelgavas novada KU" (JNKU) kā pārvaldnieks aizsācis Jelgavas novadā komunikācijas procesu ar savām pārvaldībā esošajām daudzdzīvokļu mājām, vienlaikus informējot klientus gan par noteikto apsaimniekošanas maksu 2024. gadam, gan aicinot dzīvokļu īpašniekus būt atbildīgiem un ieinteresētiem lēmuma pieņemšanā par kopīpašuma valdījuma tiesību pārņemšanu un pārvaldnieka izvēli.

Kopumā Jelgavas novadā JNKU apsaimnieko 214 mājas – ar 135 mājām noslēgts Pilnvarojuma līgums un ar 56 mājām Deleģējuma līgums. SIA “Jelgavas novada KU” pārvaldīto māju iedzīvotāji jau aizvadītajā gadā saņēma paziņojumus par dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas apsaimniekošanas maksu 2024. gadā. Procentuāli vairākums māju uzņēmumam ir snieguši apstiprinājumu par piedāvāto pārvaldīšanas maksu. Savukārt daļa māju, - vairākums tās, kuras tiek pārvaldītas uz Deleģējuma līguma pamata (mājas, kas nav spējušas vienoties par apsaimniekotāju un pašvaldība deleģējusi šo funkciju kapitālsabiedrībai SIA “Jelgavas novada KU”), nav sniegušas uzņēmumam apstiprinājumu.

“To dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kam pārvaldīšanas maksa mainīta paziņošanas kārtībā, aicināti iepazīties ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam un tai pievienoto uzturēšanas darbu plānu. Ja dzīvokļu īpašnieki neatbalsta ierosinātās izmaiņas 2024. gada plānā, tad viņiem ir jāpieņem atbilstošs kopības lēmums. JNKU politika ir vērsta uz to, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk dzīvokļu īpašniekus dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesā. Ir ieguldīts liels darbs dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku informēšanā par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem. Regulāri skaidrojam, ka lēmējiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem ir jābūt dzīvokļu īpašniekiem un, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu viņi var realizēt gan paši, dibinot biedrības, vai arī uzdodot dzīvojamās pārvaldīšanas darbības pārvaldniekam”, skaidro SIA “Jelgavas novada KU” valdes loceklis Dins Stašāns.

Uzņēmums norāda, ka jau aizvadītajā gadā novada apsaimniekotajās mājās novadītas vairākas kopsapulces. Turpinot komunikāciju, šajā gadā uz kopsapulcēm aicināti Kalnciema, Sesavas un Svētes daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki. SIA "Jelgavas novada KU" apsaimniekošanā esošajiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem rakstiski pastkastītēs ievietos uzaicinājumu ar kopsapulces norises datumu, laiku un darba kārtību.

SIA “Jelgavas novada KU” pārliecināts, ka iesāktais dzīvokļu īpašnieku informēšanas virziens ir pareizs un nepieciešams, jo tādā veidā ir iespēja arvien vairāk iesaistīt dzīvokļu īpašniekus savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesos un pieņemt lēmumus attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Tāpat uzņēmums norāda, izvērtējot uzturēšanas darbu izmaksas un nepieciešamo remontdarbu apjomu, novadā jaunās apsaimniekošanas maksas katrai dzīvojamajai mājai tiek aprēķinātas individuāli. Apsaimniekošanas maksu veido dzīvojamās mājas sanitārā apkope, vizuālās un tehniskās apsekošanas, iekārtu inženierkomunikāciju un sistēmu tehniskā apkope un uzturēšanas darbi, kā arī avārijas dienesta uzturēšana.

SIA “Jelgavas novada KU” dzīvokļu īpašniekus aicina būt atbildīgiem un ieinteresētiem savas daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas procesā – sekot līdzi informācijai par savas mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises laiku, apmeklēt to, kā arī, lai saruna izvērstos konstruktīva, pirms sapulces iepazīties ar mājas ieņēmumu – izdevumu atskaiti, jau iepriekš pārdomāt un uzdot jautājumus, kurus vēlētos aktualizēt, tiekoties ar pārvaldnieku un savas mājas dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu.


 

Foto