Projekti
Elejas PII “Kamenīte” uzņem viesus no Norvēģijas un Igaunijas

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2021/10007 “Digital We” ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pedagogi no š.g. 9. līdz 13. maijam uzņēma viesus no Norvēģijas un Igaunijas, lai dalītos pieredzē un labās prakses piemēros par dažādu digitālo rīku jēgpilnas izmantošanas iespējām mācību procesā

Nedēļas garumā, vērojot rotaļnodarbību norisi, apmeklējot dažādas izglītības iestādes un uzņēmumus, kā arī, piedaloties apaļā galda diskusijās, viesi iepazina Latvijas izglītības sistēmu, kompetenču pieejas saturu un prasības,  guva ieskatu mācību procesa organizācijā, kā arī dalījās pieredzē par digitālo rīku jēgpilnu izmantošanu.

Detalizētāk par īstenotajām aktivitātēm un gūto pieredzi stāsta PII “Kamenīte” direktore I.Buse: “Nedēļas gaitā projekta ietvaros aktīvi diskutējām, vērojām, piedalījāmies un dalījāmies, izzinot un mācoties vienam no otra. Piedalījāmies un vērojām rotaļnodarbības, kurās bērni praktiski darbojās ar mums pieejamajiem digitālajiem rīkiem, dalījāmies ar labās prakses piemēriem un metodēm, kā praktiski izmantot digitālos rīkus un izglītojošās platformas ikdienas rotaļnodarbībās, kā arī apmeklējām Sesavas pamatskolu, Elejas vidusskolu un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Latraps”, lai paplašinātu gūstamās pieredzes lauku. Nedēļas beigās, pēc partneru veiktajiem novērtējumiem, varam secināt, ka mūsu sagatavotās projekta aktivitātes un pasākumi par digitālo rīku izmantošanu bija aktuāli un noderīgi. Ieguvām arī informāciju par Igaunijas un Norvēģijas izglītības sistēmu un digitālo rīku izmantošanu pirmsskolās. Turpmākajā projekta realizēšanas gaitā trīs iestādes pedagogi apmeklēs abu valstu izglītības iestādes un iepazīsies ar digitālo rīku izmantošanu tur. Pieredzes apmaiņā iegūtās zināšanas pedagogi praktiski izmantos savās grupās rotaļnodarbībās un dalīsies pieredzē ar saviem kolēģiem. Katrs jauns projekts un iespēja iepazīt kolēģu darbu citās valstīs veicina pedagogu profesionālās kvalitātes pilnveidošanos un attīstību un līdz ar to ceļ pārstāvētās iestādes konkurētspēju un attīstības iespējas”.

Projektā šī bija pirmā mobilitāte no trim. Plānots, ka š.g. septembrī visi partneri tiksies Igaunijā, savukārt oktobrī – Norvēģijā. Braucienu laikā gūtās zināšanas un pieredzes katrs partneris apkopos saturiskā ziņojumā, kas paredzēts kā gala dokuments.

“Digital We” ir 1 gadīgs Nordplus programmas mobilitātes projekts, kura mērķis ir veicināt novatorisku praksi un nodrošināt pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas par digitālajiem rīkiem un to izmantošanu mācību procesā. 

Vairāk informācijas par projektu