Novada ziņas Projekti
Kopbilde

No š.g. 18.oktobra līdz 20.oktobrim seši Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pedagogi projekta Nr. NPJR-2022/10205 “Green learning opportunities in the early childhood” ietvaros devās pie kolēģiem uz Igauniju, lai iepazītos ar partnerorganizācijas pieredzi un labās prakses piemēriem “zaļās mācīšanās” koncepta pielietošanā un rotaļnodarbību aktivitāšu organizēšanu āra vidē.

Mobilitātes laikā tika apciemota pirmsskolas izglītības iestāde ‘Tareke’ (Maleva iela 45, Kohtla-Jarve, Ida-Viru, Igaunija). Iepazināmies ar pirmsskolas izglītības iestādes programmu, dažādiem labās prakses piemēriem par āra aktivitāšu, āra teritorijas un resursu  izmantošanas metodēm ikdienas rotaļnodarbību procesā,  pārrunājām izglītības programmas saturu un sasniedzamos rezultātus, tikām iepazīstināti ar  iestādes telpām. Devāmies izglītojošā pasākumā  uz  Igaunijas Nacionālā Metskula purva takām Ida-Virumaa, Austrumu apriņķi, kur praktiski apguvām āra aktivitāšu dažādas metodes.

PII "Tareke" vērojām rotaļnodarbību mācību procesu, kurā tika demonstrēta eksperimentu veikšana, kā arī pašvadīta un izzinoša bērnu rotaļnodarbība. Piedalījāmies meistarklasē "EBRU gleznošanas tehnika". Tika prezentēta iestādes āra teritorija un piedalījāmies dažādās praktiskās āra aktivitātēs. Apmeklējām Vallastes ūdenskritumu un piedalījāmies izglītojošās āra aktivitātēs. 

Piedalījāmies PII "Tareke" teorētiskā un praktiskā seminārā "Robotika pirmsskolā", un  refleksijas seminārā PII "Tareke" kurā veicām projekta norises analīzi un tālāko aktivitāšu plānošanu visiem partneriem.

Ieguvām praktiskas idejas āra vides papildināšanai iestādē (aktivitāšu, izglītojoši centri āra vidē, idejas, kā papildināt, iekārtot vidi bērnu jēgpilnām darbošanās iespējām, kā izmantot pieejamos dabas resursus mācību aktivitāšu dažādošanai, sajūtu takas izveidošanas idejas iestādē).

Bez projekta saturiskajiem jautājumiem pārrunāti tika arī ar projekta vadību un kvalitatīvu nodrošināšanu saistītie jautājumi, kā arī apspriesta līdz projekta laikā gūto ideju ieviešana iestāžu darbā.

“Green learning opportunities in the early childhood” ir Nordplus programmas projekts, kurš tiek īstenots no 2022. gada 1.augusta līdz 2024. gada 31.janvārim. Projekta mērķis ir sadarbojoties un apmainoties ar labo praksi starp Baltijas valstu pirmsskolas iestādēm, izveidot āra telpas, kas paplašinātu mācīšanās dabā praktizēšanas iespējas, tādā veidā veicinot un rodot apstākļus bērniem izzināt, atpazīt, eksperimentēt un radīt. 

Vairāk informācijas par projektu.