Projekti
Erasmus+ projekta noslēguma konferencē prezentē rezultātus un ilgtspēju

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 20. martā noritēja Erasmus+ programmas projekta “Praktisko zināšanu pilnveide” noslēguma konference. Projekts sniedzis iespēju profesionālās izglītības programmas audzēkņiem praktizēties savā specialitātē pie izglītības iestādes sadarbības partneriem Eiropas Savienībā – Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā.

Projekta dzīves cikla 22 mēnešu ilgā laikā mobilitātē devušies 30 dalībnieki, no kuriem 24 audzēkņi devušies praksē pie sadarbības partneriem ārzemēs un 6 pedagogi guvuši pieredzi un profesionālo pilnveidi. Tāpat arī pilnveidotas profesionālās izglītības programmas, izstrādāti ieteikumi prakses satura, kvalifikācijas eksāmena un praktisko nodarbību pilnveidei.

Var teikt, ka projekts jau ir noslēdzies, bet tajā pašā laikā turpinās savas iestrādes un attīstīsies, jo līdz 2019.gada 31.jūlijam Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola īsteno projekta turpinājumu Erasmus+ programmā ar nosaukumu “Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē”, kuram piešķirts finansējums 68407 EUR apmērā un par nākotnes mērķiem uzstādot Erasmus+ programmas Hartas iegūšanu, kas ir prestižs dokuments skolas internacionalizācijai un statusam turpmākā attīstībā un jaunu audzēkņu piesaistē.

Konferences laikā projekta dalībnieki, pārstāvot atšķirīgas profesionālās izglītības programmas, stāstīja par praksē apgūto, dalījās pieredzē ar jauniegūtajām zināšanām, tādā veidā iedrošinot citus apgūt viņu izvēlēto profesionālās izglītības programmu.

Apmaiņas programmas, kuru ilgums bija no divdesmit vienas dienas līdz trīsdesmit trīs dienām, nenoliedzami organizētas ar mērķi pilnveidot mobilitātes dalībnieku zināšanas par apgūstamo profesiju. Piemēram, profesionālās izglītības programmas ''Augkopība'' prakse noritējusi Francijā, ''Enerģētikas un elektrotehnikas'' prakse - Spānijā, ''Autotransports'' - Portugālē un ''Restaurācija'' Vācijā. Prakses dalībniekiem līdzi devās arī pedagogi, lai uzraudzītu prakses metodes, tās saturu, sniegtu padomus un pārņemtu labo pieredzi. Topošajiem Augkopjiem līdzi devās Elīna Cēsniece, enerģētiķiem Mārtiņš Voitišķis, restauratoriem Normunds Strauja, bet automehāniķiem Elmārs Antons.

Konferences turpinājumā tika prezentēts jau cits (Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts Nr.LLI-315) projekts, kura ietvaros darbu uzsāks Restauratoru nams - aprīkotas darbnīcas profesijas apguvei. Viena no tā svarīgākajām funkcijām būs profesionālās izglītības programmas audzēkņu praktiska apmācība un esošo, restaurācijas uzņēmumos strādājošo darbinieku un amatnieku prasmju attīstība un iemaņu pilnveidošana.

Rezumē. Konference noritēja divās daļās, piedaloties Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas sadarbības partneriem un ekspertiem no restaurācijas uzņēmumiem, Latvijas Restauratoru biedrības, Latvijas Amatniecības kameras, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Bauskas pils muzeja, Valsts izglītības satura centra, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Rīgas Celtniecības koledžas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centra Lietuvā. Pašā konferences noslēgumā pēc prezentācijām un aktīvām diskusijām dalībnieki, kuri pārstāvēja valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, profesionālās izglītības skolas, restauratorus, restaurācijā strādājošus uzņēmumus, profesionālās organizācijas un sadarbības partnerus – pieņēma rezolūciju par restaurācijas nozares attīstības un kvalitātes nozīmi kultūras mantojuma saglabāšanā un nepieciešamību paaugstināt restaurācijas izglītības kvalitāti, kā arī nodrošināt jaunajiem restauratoriem iespējas apgūt profesionālās iemaņas, mācoties no pieredzējušiem meistariem, bet meistariem nodot savu pieredzi jaunajai restauratoru paaudzei. Tāpat arī vienojās par sadarbību jau konkrētu pasākumu realizācijā.

Konferences laikā bija pieejama izstāde un fotogrāfijas par projektā īstenotajām aktivitātēm.

Erasmus + programmas projekts “Praktisko zināšanu pilnveide”  (Nr.2016-1-LV01-KA102-022504) savu darbību aizsāka 2016.gada 1.jūlijā, bet noslēgsies. šī gada 30. aprīlī. Projekta pamatdarbība saistīta ar  personu mobilitāti mācību nolūkos un tā kopējais finansējums no Eiropas Savienības līdzekļiem – 83 394 EUR.

Erasmus pluss logo