Komiteju sēdes Finanšu komitejas sēdes
Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem

22.03.2023. plkst. 15.00.
Attālināti.

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par nekustamā īpasuma atsavināšanu izsolē (Villaiņi, Sesavas pag.)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (“Tiltiņi”, Valgundes pagasts)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Liepiņlauks, Līvbērzes pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu  (Zemnieku iela 16, Eleja, Elejas pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 54, Kalnciema pag.)
 7. Par zemes starpgabala nodošanu atsavināšanai (Mazbērzi, Jaunsvirlaukas pagasts)
 8. Par zemes vienības daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ozolnieku ezers, Ozolnieki)
 9. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības (Baložu kapi, Svētes pag.)
 10. Par dzīvokļa īpašuma  Parka ielā 4-19, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
 11. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Stacijas iela 1-2, Sesava)
 12. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Bauskas iela 7-18, Eleja)
 13. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzelzceļnieku iela 5-7, Eleja)
 14. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dārza iela 4-27, Nākotne, Glūdas pag.)
 15. Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas maksas apstiprināšanu
 16. Par Eiropas Savienības un citu fondu projektu līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
 17. Par saistošo noteikumu  “Par pašvaldības līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu
 18. Par dalību biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” padomē
 19. Par pabalsta piešķiršanu
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un de minimis atbalsta piešķiršanu samazināta nekustamā īpašuma nodokļa maksas veidā SIA “Upeslīči atpūtai”
 21. Par saistošo noteikumu “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu
 22. Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"
 23. Par Jelgavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu
 24. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Progresa iela 4-4, Tetele, Cenu pagasts)
 25. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Slimnīcas iela 3-5, Kalnciems)