Novada ziņas
Projekts

SIA “Ozolnieku KSDU” turpina projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā”  (Nr.4.3.1.0/22/A/023) īstenošanu.

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem 2023. gada 16. jūnijā noslēgts “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ozolniekos, Jelgavas novadā (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) “ATSLĒGAS PROJEKTA” BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. KL-23/024” ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "INOS", vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115A (turpmāk – Uzņēmējs). Līguma cena ir EUR 240 100,00 (divi simti četrdesmit tūkstoši viens simts euro 00 centi).

Līguma ietvaros Uzņēmējam jāizstrādā būvprojekts, jāveic autoruzraudzības darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, kā arī montāžas darbi un pieslēgumi. Projekta ietvaros paredzēts Ozolnieku pagastā, Ozolniekos Skolas iela 9 ielas katlumājas teritorijā uzstādīt ar koksnes granulām kurināmu ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu 0,4 MW ar granulu kurināmā uzglabāšanas un padeves sistēmu. Katls spēs sadedzināt dažādas kvalitātes koksnes granulas.

Projekta kopējie izdevumi: 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 291 600,00 EUR (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis seši simti eiro). KF finansējums: 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, 116 640,00 EUR ( viens simts sešpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit eiro), privātais attiecināmais finansējums: 60,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 174 960,00 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro).

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 8 400,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti eiro).

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gads.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/023 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

SIA “Ozolnieku KSDU”