Izglītība Projekti
Foto

No š.g. 7. līdz 8.maijam Erasmus+ programmas projekta “G-STEAM” ietvaros JNP izglītības iestāžu pārstāvji piedalījās labās prakses pārneses pasākumā (Best practice transfer 2 - Teacher visits), kuru organizēja kolēģi no Vitautas Magnus universitātes (VMU) (Lietuva).

Pasākuma laikā projektā iesaistīto skolu pedagogi no PII Pūcīte, Šķibes pamatskolas, Vircavas pamatskolas, Elejas vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas partneriem no Jelgavas Valsts Ģimnāzijas, Tallinas pilsētas pašvaldības un VMU prezentēja savas projekta īstenošanas laikā izstrādātās STEAM prakses, sagatavotos mācību plānus, kā arī plānu ieviešanas laikā gūtos aprobācijas rezultātus. Pēc JNP pārstāvju prezentācijām ar savām praksēm dalījās arī pārējie partneri. Bez projekta rezultātu prezentēšanas, pasākuma dalībniekiem bija arī iespēja iepazīt VMU izveidoto STEAM centru, tā funkcijas un nozīmi, apmeklēt Kauņas Stepona Dariusa un Stasja Girēna ģimnāziju, kā arī iepazīt biotehnoloģijas uzņēmumu NANDO, kas kalpo par labās prakses piemēru sadarbībai ar izglītības iestādēm, demonstrējot sociāli atbildīgu, uz izglītības procesa attīstību vērstu darbības politiku, organizējot un atbalstot dažādas ar izglītību saistītas aktivitātes un izcilību.

Rezultātā brauciens izvērtās par lielisku ideju un domu apmaiņas platformu, kura kalpoja par pamatu jaunu atziņu, zināšanu, ideju un iedvesmu ieguvei, kā arī labās prakses piemēru un “know-how” pārnesei. Kopumā no JNP puses braucienā piedalījās 2 pedagogi no katras projektā iesaistītās skolas, un tādas ir piecas, un papildus, redzes loka paplašināšanas nolūkos, līdzi devās 2 metodisko jomu vadītāji: pirmsskolas un dabaszinātņu. Ar šī projekta palīdzību JNP Izglītības pārvaldes mērķis ir STEAM pieejas ieviešana mācību procesā, kā arī tāda vietējās STEAM ekosistēmas modeļa izveide, kurā ieinteresētās puses – skolas, pašvaldības, augstskolas, privātie uzņēmumi, arī nevalstiskā sektora dalībnieki varēs brīvprātīgi iesaistīties, veidojot abpusēji izdevīgu, ilgtermiņa sadarbību.

Mūsu pedagogu galvenās atziņas pēc brauciena:

  • Diskusijas pēc prezentācijām bija ļoti ‘’auglīgas’’ , tajās apspriestās esošās problēmas un risinājumu meklējumi ļāva plašāk palūkoties uz mācību procesa plānošanu no malas -  sadarbību ar citu priekšmetu skolotājiem, jomu specialistiem un ārējiem partneriem.
  • Projektu partneru prezentācijas deva iespēju iepazīt citu valstu pieredzi un labo praksi izglītības jomā. Tas savukārt deva iespēju iegūt jaunas idejas un iedvesmu tālākam darbam. Katrā izglītības iestādē būtu jābūt STEAM speciālistam, kas organizē apmācības pedagogiem, nodrošina skolu ar metodiskajiem materiāliem un palīdz organizēt sadarbību ar ārējiem partneriem.
  • STEAM jāsāk izmantot jau pirmsskolās, lai, bērniem uzsākot skolas gaitas, tas jau būtu iepazīts, un jāturpina izmantot visā turpmākajā izglītības procesā, jo šī pieeja attīsta prasmes visam turpmākajam mūžam.
  • STEAM iespējas ir ļoti plašas, tikai mums jārada tāda sistēma, lai attīstības process notiktu jēgpilni, bērniem saistoši un izglītojoši.
  • Būtu ļoti noderīgi, ja mums novadā būtu STEAM centri, kas, līdzīgi kā tas ir Lietuvā, kalpotu par platformu saistoša mācību procesa nodrošināšanai skolēniem un pieredzes apmaiņai starp pedagogiem.

Projekts “G-STEAM” tiek īstenots no 2022.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim. Projekta kopējais finansējums ir 400 000,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Jelgavas novada Izglītības pārvaldes finansējuma daļa projekta īstenošanai: 59 800,00 EUR.

Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas izglītības projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis (agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv, 63048487), projekta kontaktpersonas Izglītības pārvaldē –  Vivita Eiklone (vivita.eiklone@jelgavasnovads.lv)  un Rota Greiškalne (rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv)

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm

Foto