Sociālā joma Projekti
Iepazīstas ar Aradas apgabala izglītības iestāžu atbalsta personāla darba principiem

Rudens semestrī, laikā no 27. līdz 28.septembrim – divu dienu darba vizītē pie sadarbības partneriem Aradas apgabalā, Rumānijā devās Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja, Neklātienes vidusskolas un Attīstības nodaļas speciālisti, lai ar kolēģiem no Rumānijas un Somijas runātu par projekta darba uzdevumiem tā noslēdzošajā posmā attiecībā uz atbalsta vadības sistēmas pilnveidi emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā katrā no projekta partnerorganizācijām.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361 vieno kopīgā rīcībā Jelgavas novada Izglītības pārvaldi, Aradas apgabala Izglītības pārvaldi Rumānijā un Turku pilsētas Izglītības pārvaldi Somijā. Projekta vadošais partneris un projekta iesniedzējs – Jelgavas novads. Projektu finansē Eiropas Savienība 100% apmērā, kas veido EUR 36290 projekta aktivitāšu atbalstam.  Projekta laikā tika plānots iegūt rezultātus, kā pilnveidot atbalsta sistēmu/vidi, organizēt mācīšanās procesu un veicināt bērna emocionālo labklājību izglītības iestādē, veidojot sadarbības tīklus un daloties labākajā pieredzē ar partnerorganizācijām; izstrādāt vadlīnijas/ieteikumus, lai izveidotu atbalsta vidi skolai un sadarbībai ar vecākiem. Īstenojot projekta aktivitātes, kas saistītas ar labās prakses pārņemšanu un vadlīniju izstrādi, plānota projekta labvēlīga ietekme uz bērnu mācību vides veidošanu, mācību sasniegumu pilnveidošanu un priekšlaicīgas mācību pamešanas mazināšanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir atbalsta speciālisti izglītības iestādēs, savukārt - netiešā mērķa grupa ir skolēni, viņu vecāki un izglītības iestāžu pedagogi.

Vizītes laikā dalībnieki iepazinās ar visu partneru projekta aktivitātēm, kas īstenotas gan pirms pandēmijas, gan arī pandēmijas laikā, kad ir nācies pārstrukturēt projekta fiziskā kontakta aktivitātes digitālā formā – organizējot vietēja un starptautiska mēroga atbalsta personāla apmācības tiešsaistes režīmā. Aradas apgabala Izglītības pārvaldes pārstāvji prezentēja savu sistemātisko pieeju un darba vadību izglītības iestādēs, atbalsta personāla jautājumus, ar tendenci centralizēt vadības modeli, kur atbalsta personāls tiek algots Izglītības pārvaldē, tomēr katrs speciālists tāpat pieejams ikvienā apgabala izglītības iestādē, lai nodrošinātu konsultācijas, sniegtu atbalstu un piedalītos izglītības procesā. Šo struktūru un darba vadības modeli projekta ietvaros ir pētījis un salīdzinājis arī piesaistītais eksperts un sniedzis rekomendācijas Jelgavas novadam.

Kā viens no projekta horizontālajiem rezultātiem ir atbalsta vadības sistēmas attīstības iezīmes Jelgavas novadā tieši izglītības atbalsta nodaļas saistībā, kas arī tika prezentēts projekta partneriem un ir uzskatāms kā iekļaujošs sākums visaptverošai atbalsta komandas veiksmīgākai sadarbībai ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, izglītības iestāžu iekšējo darba organizāciju un komunikāciju ar skolēniem, viņu vecākiem un kolēģiem - pedagogiem.

Vizītes laikā, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, notika pieredzes apmaiņa Aradas būvniecības un vides aizsardzības vidusskolā, kur dalībnieki jau praktiski varēja iepazīties ar izglītības iestādi, tās vidi, personālu un salīdzināt atšķirības un kopīgās iezīmes gan klašu telpu iekārtojumā un aprīkojumā, atbalsta personāla darba kabinetos, gan darba metodēs, kā arī skolēnu ēdināšanās jautājumos. Šeit ir viela pārdomām, jo gan tehniskā aprīkojuma ziņā, gan infrastruktūras un skolēnu ēdināšanas nodrošināšanā ar siltām pusdienām mēs varam pozitīvi novērtēt, ka Jelgavas novada izglītības iestādēs šie jautājumi ir izvirzīti kā viena no prioritātēm.

Turpinājumā Rumānijas un Latvijas dalībnieki prezentēja materiālus, kas izstrādāti, lai pilnveidotu atbalsta personāla darba ikdienu un atbalsta sistēmu, par ko Somijas kolēģiem, kā ekspertiem projektā, būs jāsniedz atgriezeniskā saite, lai šos rezultātus, materiālus un rekomendācijas varētu prezentēt plašākai publikai un ieinteresētajām pusēm (piem: pašvaldības politikas veidotājiem, izglītības speciālistiem, skolu direktoriem, pedagogiem, vecākiem, VIAA pārstāvjiem utt.) projekta izvērtējuma seminārā novembrī, ko organizēs Jelgavas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Attīstības nodaļu.

Neklātienes vidusskolas pārstāve sapulces dalībniekiem prezentēja arī vienu no karjeras konsultēšanas rīkiem – karjeras ceļakarti tālmācībai, kas izstrādāta un tiek pielietota ikdienas darbā, palīdzot jauniešiem domāt par saviem tagadnes lēmumiem veiksmīgai nākotnei. Šo materiālu iekļausim arī projekta rezultātu informācijas izplatīšanas kanālos, lai ikviens pēc nepieciešamības varētu šo rīku brīvpieejā izmantot.

Nākamie uzdevumi projektā ir novērtēt ietekmi, ko projekts atstājis uz dalīborganizācijām, personālu un darba organizāciju; organizēt projekta noslēguma konferenci, lai dalītos ar rezultātiem un plānotu nākamos soļus atbalsta sistēmas attīstībai un atbalsta personāla profesionālai pilnveidei.

Erasmus+ projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361  "Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school", #InclusiveEducationMeetsGuidance ir ieguvis ES finansējumu 36290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad (Aradas apgabals, Rumānija), Turun kaupunkti - Abo stad (Turku, Somija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Izglītības pārvaldei. Ieviešanas laiks 01.11.2019.-30.11.2021.