Iedzīvotājiem Svētes pagasts

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienests informē, ka 14.05.2024. ir reģistrējis iesniegumu ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanai paredzētajai darbībai:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 13.05.2024.
Paredzētās darbības nosaukums Derīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts - grants atradnē „Grantiņi 1”.
Iesniedzējs SIA „GrantiniGrants”
Paredzētās darbības norises vietas adrese „Grantiņi” (kadastra Nr. 54820030087), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 54820030087, Svētes pagastā, Jelgavas novadā
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Darbības vieta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās neatrodas.
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā neatrodas.
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Darbības vieta virszemes ūdens objektu aizsargjoslā neatrodas.
Informācija par paredzēto darbību Derīgo izrakteņu ieguve plānota 4,016 ha platībā. Akceptēti N kategorijas krājumi virs un zem gruntsūdens līmeņa (smilts-grants – 269,51 tūkst.m3 , tajā skaitā 265,9 tūkst.m3 ieguļ zem GŪL; smilts – 186,86 tūkst.m3 , tajā skaitā 182,01 tūkst.m3 ieguļ zem GŪL). Ieguve tiks veikta zem gruntsūdens līmeņa. Gruntsūdens līmeņa pazemināšana vai ūdens atsūknēšana nav plānota. Paredzēta materiāla apstrāde (drupināšana/šķirošana). Izstrāde tiks veikta gaišajā diennakts laikā plkst. 8:00-18:00. Maksimālais derīgo izrakteņu ieguves daudzums gadā līdz 150 000 m3 .

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 03.06.2024. var rakstiski iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv vai izmantojot eAdresi.